Ny taxa för vatten och avlopp i Bjuv

26 mars, 2013

Den 28 februari beslutade kommunfullmäktige i Bjuv om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Bjuvs kommun. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Bjuv från 1 april 2013.

Huvudsaklig förändring är att brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på Vatten och Avlopp, nu delas på Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata. Avgiften för Dagvatten fastighet täcker dagvattenhanteringen inom fastigheten. Avgiften för Dagvatten gata ska enligt lagen betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.

Den nya taxestrukturen innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. Grundregeln är att varje kund ska betala för de tjänster de använder.

– För bostäder i områden med dagvattenhantering innebär den nya VA-taxan normalt inte någon större förändring vad gäller den totala avgiften. För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar, innebär den nya dagvattentaxan oftast en höjning. Det beror på att dagvattenavgiften debiteras per kvadratmeter tomt, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt NSVA.

– Som fastighetsägare har man stor nytta av att regnvattnet avleds från tomt, gata och trottoar till kommunens dagvattensystem, bland annat minskar risken för översvämningar vid kraftigt regn, fortsätter Åsa Peetz.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att den är helt finansierad av de anslutna kunderna.

Den nya VA-taxestrukturen finns sedan tidigare i Helsingborg, Landskrona och Svalöv. Senare under 2013 planeras den även att införas i Åstorp.

Tillbaka till nyheter