Nu är de nya VA-ledningarna till Ven på plats

11 maj, 2012

Under april har Svensk Sjöentreprenad AB färdigställt arbetet med att lägga nya ledningar för vatten och avlopp mellan Ven och fastlandet, som NSVA påbörjade redan förra året. Nu återstår anslutningsarbete vid respektive landanslutning, provtryckning och klorering innan ledningarna kan tas i drift.

Under våren och sommaren förra året påbörjade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, arbetet med att lägga nya VA-ledningar till Ven. De nya ledningarna, som består av två dricksvattenledningar och en spillvattenledning, är 5,8 km långa varav i princip helt till havs. Till följd av att en av entreprenörerna gick i konkurs kunde inte arbetet slutföras 2011. Sammanlagt återstod ungefär tio procent av hela projektet att färdigställa. Efter ny upphandling i vinter blev det Svensk Sjöentreprenad som till slut kunde färdigställa ledningarna.

De nya ledningarna har byggts för att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

De gamla ledningarna ligger bitvis på mer än 40 meters djup och har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader. För att undvika skarvar har de nya ledningarna svetsats samman på land. De har också fått en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet.

– Nu ligger äntligen de nya ledningarna på plats på havsbottnen. För att säkerställa att det inte läcker i någon av de hopsvetsade skarvarna kommer vi att göra provtryckning med betydligt högre tryck än normalt. Därefter kloreras vattenledningarna. Beroende på när vi har godkända vattenprover tas ledningarna i drift i slutet av maj eller början av juni, berättar Faik Rrecaj, va-ingenjör på NSVA.

Mer information:

Faik Rrecaj, va-ingenjör Ledningsnät & Projekt NSVA, tel 010-490 97 33
Lars Horrdin, va-ingenjör Ledningsnät & Projekt NSVA, tel 010-490 97 64

Tillbaka till nyheter