NSVA testar avgasning av slam för ökad reningskapacitet

20 november, 2012

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) deltar i ett projekt kring avgasning av slam. Genom att avgasa slam på reningsverk kan man öka reningskapaciteten och därmed undvika stora och kostsamma utbyggnader. 

– Strängare krav på rening av avloppsvatten väntas inom en snar framtid. För många reningsverk kommer det att resultera i ett behov av ökad reningskapacitet. Istället för utbyggnad av nya kostsamma betongvolymer skulle avgasning av slam kunna vara en alternativ teknik i syfte att höja reningsgraden, säger Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking på NSVA.

Anläggningar för avgasning av aktivt slam finns på ett 40-tal platser i världen. Tekniken påstås förbättra slamegenskaperna dels genom minskad slamvolym och dels genom att reducera slammets innehåll av filament.

– I detta projekt ska vi utvärdera effekten av avgasning av slam, kartlägga vilka processtyper eller driftssätt som är mest lämpade för avgasning samt undersöka effekten av avgasning på slam med och utan filament, säger Marinette Hagman.

Projektet är medfinansierat av Svenskt Vatten Utveckling, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, VA SYD, NSVA och SWECO i samarbete med Chalmers och Lunds Universitet.

Planen är att kunna redovisa resultaten från projektet i juni år 2013.

Aktivt slamprocessen är en av de vanligaste biologiska reningsteknikerna som tillämpas för att rena avloppsvatten på reningsverk.  Slam består av många olika typer av bakterier som växer i klumpar, vilka benämns flockar. Bakterierna i flockarna tar upp föroreningar från avloppsvattnet. När reningen är klar låter man slammet sjunka till botten och det rena vattnet kan avledas från ytan.

Tillbaka till nyheter