NSVA skickar information om bräddningar till stadens nya badvattenprognos

22 maj, 2017


Förra sommaren började NSVA redovisa bräddningar under badsäsong på webben nsva.se. I sommar kommer intresserade att hitta informationen via stadens hemsida istället. Den 1 juni lanseras en ny badplatskarta med prognosfunktion.

Till följd av diskussioner om badvattenkvalitet och VA-verksamhetens eventuella påverkan har NSVA sedan juni 2016 redovisat bräddning under badsäsong precis som vi redovisar vattenläckor och andra driftstörningar. Redovisningen har gällt bräddningar från Öresundsverket och kustnära pumpstationer i Helsingborg. Informationen har lagts upp som driftinformation på nsva.se.

I juni ändras informationen. Då lanserar Helsingborgs stad sin nya badplatskarta med en prognosfunktion som kommer att finnas både på helsingborg.se/badplatser och som en nedladdningsbar app. Vid sidan om temperatur i både vatten och land kommer man bland annat även att kunna se hur badvattenkvaliteten ser ut för respektive strand. NSVA levererar information om bräddningar till Helsingborgs stad som sedan lägger in datan i prognosen. Den nya badplatskartan med prognos ersätter tidigare information om bräddningar på nsva.se.

– Det ska vara enkelt att få information. Fån och med i sommar hittar kommuninvånare och turister allt som rör badvatten samlat på ett ställe, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät och projekt, NSVA.

DHI:s rapporter om badvattenkvaliteten i Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgs stad arbetade DHI Sverige med en utredning kring badvattenkvalitet inom Helsingborgs stad under våren 2016. Rapporten Badvatten i Helsingborg blev klar i juni samma år. Enligt rapporten är det bräddningar som har störst påverkan på badvattenkvaliteten.

DHI har gjort ytterligare en rapport, Badvatten i Helsingborgs stad- analys av badvattenkvalitet, som presenterades i maj 2017.

Vad är bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av att ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av, normalt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm. Bräddning är alltså en systemfunktion för att inte vattnet ska riskera att gå baklänges vilket i sin tur kan medföra att ledningarna blir överfulla och att källare och gator blir översvämmade. Här kan du se en film om hur VA-system fungerar när det regnar.

Bräddning kan också ske vid kapacitetsbrist i ledningsnätet.

– Det kan vara något som stoppar upp vattenflödet i röret, till exempel matfett som spolats ut i avloppet och som orsakar stopp när det stelnar eller skräp som någon har slängt ned i toalettstolen. Tänk därför alltid på att aldrig spola ned annat än kiss, bajs och toalettpapper i toan, säger Åsa Peetz.

Bräddning på Öreundsverket

Bräddningar kan ske både på avloppspumpstationer och reningsverk. Reningsverket i Helsingborg, Öresundsverket, tar emot och renar i genomsnitt 55 000 kubikmeter spillvatten per dygn. Vid ett kraftigt regn kan det komma uppemot 20 000 kubikmeter vatten på en timme. För att inte hela reningsverket ska slås ut vid sådana tillfällen leds delar av vattnet förbi anläggningen och ut i Öresund via en 120 meter lång ledning. Eftersom bräddning normalt sker vid kraftiga regn är detta vatten mycket utspätt och består till största delen av regnvatten.

Investerar cirka 20 miljoner kronor per år för att separera ledningssystem

Att bygga reningsverk som klarar att hantera extrema regn är varken ekonomiskt försvarbart eller tekniskt möjligt. Däremot gör NSVA vad vi kan för att förbättra och reinvestera i ledningsnätet. För att minska belastningen på ledningsnät och reningsverk lägger vi separata ledningar för dagvatten (regnvatten) och spillvatten idag. Fram till 1960-talet, innan man hade avloppsreningsverk, var det vanligt att regnvatten och avloppsvatten avleddes i samma ledning, kombinerade ledningar. Vi bygger succesivt om dessa.

– I Helsingborg investerar vi cirka 20 miljoner kronor per år för att separera kombinerade ledningssystem, säger Åsa Peetz.

Ett av NSVAs största projekt som ska minska bräddningarna i framtiden kallas för ”Furutorpsgatans avrinningsområde”. Här har det jobbats med att separera ledningar från Husensjö-området och nedåt ända sedan 1970-talet. Enligt en ny tidplan ska NSVA 2019 göra en omkoppling av en dagvattenledning som leder vatten till reningsverket.

– Omkopplingen kommer att betyda väldigt mycket i vårt jobb med att minska risken för bräddningar. Vid ett tioårsregn flödar nära 4 000 liter vatten per sekund i den aktuella ledningen, på ett år flödar cirka en miljon kubikmeter dagvatten in till reningsverket den här vägen. Genom att koppla om ledningen minskar vi risken för att våra magasin på reningsverket ska bli fulla vilket i sin tur innebär att vi måste brädda, förklarar Åsa Peetz.

En annan viktig satsning för att minska bräddningarna är Future City Flow. Det är ett projekt hos Sweden Water Research, forskningsbolaget som NSVA äger tillsammans med Sydvatten och VA Syd.

– Future City Flow handlar om att utveckla tekniker och instrument som visar hur vi ska planera städer och drift av befintliga avloppssystem. Dessa ska sedan hjälpa oss att se var vi kan tömma av i systemet, det vill säga skapa tillfälliga vattenmagasin där vi kan uppehålla vattnet så att vi är förberedda och slipper brädda när det kommer större skyfall och liknande, säger Åsa Peetz.

Läs mer

Vill du läsa mer om badvatten och badvattenprover vid Helsingborgs stränder? Besök då helsingborg.se/badplatser

Tillbaka till nyheter