NSVA övervakar tillståndet i dagvattendammarna vid Råån

NSVA övervakar tillståndet i dagvattendammarna vid Råån

5 juli, 2021

NSVA övervakar tillståndet i dagvattendammarna vid Råån. Anledningen är den fiskdöd som inträffade år 2019 och år 2020. Ett övervakningsinstrument håller på att installeras som visar när dagvatten rinner ut i Råån, både direkt och via dagvattendammen. Syrehalten mäts också regelbundet. 

År 2019 och år 2020 inträffade fiskdöd i Råån. Händelserna bedömdes av en extern utredare ha orsakats av syretärande utsläpp som ger upphov till syrefattigt vatten i en dagvattendamm, i kombination med ett lågt vattenflöde i ån. Dagvatten från Ättekulla industriområde leds till Råån via två dagvattendammar som NSVA har driftansvar för.

Flödet av dagvattnet till Råån övervakas

Övervakningsutrustning har installerats strax innan dammen närmast Råån. Instrumentet visar om och när vatten rinner från dammen till Råån. Det visar också om vatten rinner ut i Råån utan att gå via dammen. Utrustningen är inte full funktion ännu, den håller på att justeras så att vi får pålitliga mätvärden.

Övervakningsutrustning

Bild: Mätinstrumentet övervakar när dagvatten rinner ut i Råån, både direkt och via dammen.

Syrehalten kontrolleras regelbundet

Syrehalten i den nedre dammen och i Råån kontrolleras varje vecka genom manuell provtagning. Provtagningen kan komma att utökas om behovet skulle uppstå.

Inget vatten från dammen släpps till Råån för tillfället

Just nu är det låga vattennivåer i Råån och också låga syrenivåer i både Råån och dammen. När det efter torka och låga flöden i ån kommer ett regn, riskerar dagvatten från dammarna att påverka djurlivet i ån negativt. Flödet från dammen till Råån har därför stängts av tills vidare.

När syrenivåerna i dammen och i Råån samt vattennivåerna i Råån återgått till det normala, kommer vatten från dammen till Råån att släppas på igen med ett kontrollerat flöde. Men det kommer ske först efter dialog med konsult.

Tillbaka till nyheter