NSVA övervakar syrenivåerna i Råån hela sommaren

22 juni, 2022

Vid flera tillfällen de senaste somrarna har fiskar dött på grund av syrebrist i Råån. NSVA har utrett orsaken och funnit att utsläpp av organiskt material till dagvattensystemet tros ha bidragit till de kritiska syrenivåerna. Inför sommaren utökar NSVA provtagningen för att kunna få ett bättre underlag om syrebrist skulle uppstå igen.

Fiskdöden i Råån sommaren 2019 och 2020 tros ha berott på utsläpp av syretärande ämnen i form av organiskt material, i kombination med naturliga orsaker. Ån är särskilt känslig under vår och sommar när flödet är lågt, vattennivån är låg, vattnet är varmt och Öresund trycker på så att vattnet i ån står stilla. Då kan syrenivåerna sjunka till kritiska nivåer för fisk. Tillförsel av organiskt material förvärrar tillståndet.

NSVA ansvarar för det kommunala ledningsnätet dit dagvatten från hela Ättekulla industriområde leds, men inte för det som släpps ut till ledningsnätet. Detta ansvar ligger på varje verksamhet. NSVA har heller inte något ansvar för privata ledningsnät. Eftersom Helsingborg stad prioriterar det fortsatta arbetet för att utreda orsaken till fiskdöden fortsätter NSVA med provtagning för att se om och hur dagvattnet påverkar tillståndet i Råån.

För att få en bättre bild av när syrefattiga tillstånd uppstår och för att kunna spåra eventuella utsläpp, utökas övervakningen under perioden maj till oktober. Provtagning kommer att göras varje arbetsdag. Om proverna visar att syrehalterna är låga i dagvattendammen närmast Råån och det samtidigt är lite vatten i ån, kan inloppet till dammen stängas för att förhindra att det syrefattiga vattnet rinner ut i ån. Mätning av syrenivån i Råån kommer också att göras, både före och efter dagvattenutloppet.

– Vi bedömer att utsläpp av organiskt material tros ha varit orsaken till Rååns kritiska syrenivåer i samband med fiskdöden, men vi har inte kunnat spåra källan till det syretärande materialet. Med en bredare provtagning hoppas vi få en bättre bild av hur dagvattnet påverkar syrenivån i ån och i vilken utsträckning, säger Lotta Wallin, gruppchef Miljö och resurs på NSVA.

    Tidigare i år skickade NSVA och miljöförvaltningen i Helsingborgs stad ett brev till alla verksamhetsutövare på Ättekulla industriområde med en uppmaning om att vara extra försiktiga med vad de släpper ut i dagvattensystemet. Resultatet har varit positivt. Sedan årets början har dagvattnet från industriområdet innehållit låga halter av organiskt material. Endast vid ett tillfälle, den 10 juni, var de organiska halterna mycket högre än under resterande månader år 2022.

    – Det är glädjande att se att halten organiskt material i dagvattnet från Ättekulla industriområde varit låg under 2022. Nu gäller det att fortsatt vara vaksam med vad som släpps ut till dagvattennätet, då dagvattnet går direkt till Råån utan någon rening. Speciellt under sommartid är Råån väldigt känslig, säger Lotta Wallin.

      Tillbaka till nyheter