NSVA överklagar upphävningen av varumärkesregistrering

13 juni, 2019

Den 29 maj beslöt Patent- och Registreringsverket (PRV) att upphäva tre av fyra klasser som NSVA varumärkesskyddat sin logotyp i. NSVA kommer att överklaga beslutet till Patent- och marknadsdomstolen.
– Vi har fortfarande skydd i klass 40 som handlar om vattenrening och behandling av avloppsvatten. Den är väsentlig för oss så därför fortsätter vi använda vår logga som vanligt, säger Ulf Thysell, VD för NSVA.

NSVA är ett vatten- och avloppsbolag som ägs till lika delar av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Intäkterna kommer via VA-kollektivet och det betyder att ingen vinstdrivande verksamhet sker, vare sig i eller utanför ägarkommunerna.
– Vi konkurrerar inte med invändaren, som är en spansk byggkoncern, på någon marknad. Därför menar vi att användningen i verkligheten ska beaktas, inte bara två registreringar på pappret mot varandra, säger Ulf Thysell.

Fotnot
En av de fyra klasserna har NSVA fortsatt skydd för hos PRV. Det är klass 40: Vattenrening; vattenbehandling; förhindrande av vattenföroreningar; avfalls- och/eller vattenbehandlingstjänster; avfallsbehandling; avfallsdestruktion; återvinning av avfall och sopor; behandling av avloppsvatten.

De klasser som NSVA förlorat skydd i är:
Klass 37: Installation av apparater för vattenförsörjning; rengöring av rörsystem för vattentillförsel; installation av avlopp; avloppsrensningstjänster; renovering av avloppsrör.

Klass 39: Tömning (flytt) av innehållet i avloppsbrunnar; vattendistribution och vattentillförsel; lagring av avfall; transport; insamling av avfallscontainrar; uthyrning av behållare för hantering avfall.

Klass 42: Analys av vatten; övervakning av vattenkvalitet; övervakning av verksamhet som påverkar miljön i väg- och vattenkonstruktioner; övervakning av händelser som påverkar miljön i väg- och vattenkonstruktioner.
Tillbaka till nyheter