NSVA medverkar i studie av hållbara system för biogas från avlopp och matavfall i H+området

5 juli, 2012

Inom ramen för EVAA-samarbetet deltar NSVA i en studie av tekniska lösningar kring framtida avlopps- och matavfallshantering i H+området i Helsingborg. Studien fokuserar på att utvärdera system där man separerar olika näringsrika avfallsströmmar, som svartvatten och matavfall, för energiproduktion. Syftet är att hitta långsiktigt mer hållbara lösningar för staden, där kretslopp kan slutas.

NSVA har startat ett samarbete med VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola för att titta på separerade system av näringsrika avfallsströmmar så som svartvatten (enbart spillvatten med ursprung från toaletter) och matavfall, i syfte att hitta tekniker för optimal produktion av biogas. Önskan är att kunna skapa en resurseffektiv stad där alla resurser utnyttjas på bästa sätt.

Studien ska undersöka lösningar som lever upp till de mål om hållbara, resurssnåla urbana miljöer med ökad personlig återkoppling för invånare och andra brukare, som EVAA efterfrågar till stadsförnyelseprojektet H+.

Fokus läggs på ökad biogasproduktion genom återkoppling samt renare biogödsel som underlättar kvittblivning av rötrester. Centralt i projektet blir även insamling av internationella erfarenheter från platser där man har tillämpat separat svartvatten- och matavfallshantering för energiproduktion och ökad hållbarhet.

Om H+

H+ är ett av Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt. Fram till år 2035 ska 100 ha av södra centrala Helsingborg planeras, utvecklas och förnyas. H+ är nu på väg att förverkligas med 2 500 nya bostäder och ytor för verksamheter i direkt anslutning till hamnen.

Om EVAA-projektet

EVAA-projektet är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Öresundskraft, NSVA och NSR, vars syfte är att undersöka och föreslå inriktningar för hållbara systemlösningar inom energi, VA och avfall för H+ området.

Tillbaka till nyheter