NSVA medverkar i forskningsprojekt för statusbedömning av ledningsnät

18 maj, 2016

Under
vecka 20 utför NSVA inspektion av dricksvattenledningar på Elinebergsvägen,
Luggudegatan, Domaregatan, Runristaregatan och Bryggaregatan i Helsingborg.
Inspektionen är en del av projektet Pipestatus som drivs av Sweden Water
Research AB, NSVA, Sydvatten och VA SYDs gemensamma forskningsbolag.

– Arbetet med vattenledningar är ofta reaktivt, man ingriper efter att en läcka eller en skada uppstått. Med bra metoder för att statusbedöma en ledning hjälper det oss att åtgärda en ledning innan en skada sker. Det optimala är förstås att byta ut en ledning precis innan den går sönder, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Genom projektet Pipestatus ska schaktfria metoder och tekniska lösningar tas fram för inspektion av vattenledningar utan driftavbrott. Projektet kommer att arbeta med fem olika metoder, varav tre av dem testas tillsammans med NSVA i Helsingborg just nu.

– Vi kommer att använda metoderna Delta-t och GRP samt elektrokemisk metod i Helsingborg. Genom att testa flera olika metoder på samma ledningssträckor kan man jämföra resultaten med varandra och se vilka kombinationer som är optimala, fortsätter Dejan Tucakov.

De metoder som projektet Pipestatus kommer att arbeta med är:

  1. Delta-t – en akustisk metod där man skickar ut ljudvågor i ledningen för att få fram kvarvarande godstjocklek.
  2. GRP Ground Penetrating Radar. I projektet kommer vi undersöka vad för slags information om ledningens status man kan få ut genom markradar.
  3. Elektrokemisk metod – en metod där man använder elektricitet för att detektera defekter på metalledningar.
  4. Pipe Inspector – en kamera som bland annat filmar insida och spelar in ljud från läckor.
  5. Resistivitetsmätningar – metod för att undersöka omgivande mark och dess korrosivitet. Vi kommer undersöka om metoden kan detektera pågående korrosion på metalledningar.

– Mätresultaten från dessa metoder kommer
att vägas samman i en big data-inspirerad analys där även befintlig data ingår.
Det handlar dels om intern data som tryck, flöde och reparationer av
ledningarna men även om extern data, som fordonsrörelser på gatan ovanför,
nederbörd eller jordmån. Precis som att en läkare använder en serie verktyg och
data för att ställa diagnos på sin patient använder projektet olika data för
att få en sammanvägd bild av ledningens status, berättar Jesper König, projektledare för Pipestatus på LU Open/Lunds universitet.

Projektet Pipestatus drivs av Sweden Water Research, forskningsbolag gemensamt ägt av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Projektet drivs i samverkan med en rad aktörer, bland annat flera energi- och vattenbolag samt kommuner. 

Information om projektet Pipestatus finns på www.swedenwaterresearch.se.

Frågor kring forskningsprojektet hänvisas i första hand till: Jesper König, projektledare för Pipestatus på LU Open/Lunds universitet, tel 0735-18 09 82, e-post jesper.konig@luopen.lu.se.

Tillbaka till nyheter