NSVA förstärker vatten- och avloppskapaciteten i Allerum/Hjälmshult

27 maj, 2013

Med början denna veckan utför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, vatten- och avloppsarbeten i Allerum och Hjälmshult i norra Helsingborg. För att förbättra kapacitet och vattentryck ansluts en ny dricksvattenledning till befintliga ledningar. Samtidigt byggs en ny pumpstation som ska ta hand om Allerums spillvatten. 

– Vattentrycket kommer att bli betydligt bättre i Allerum och Hjälmshult med den nya vattenledningen som kopplas ihop med den befintliga ledningen i korsningen Jonstorpsvägen-Tornhultsvägen, säger Faik Rrecaj, VA-ingenjör på NSVA. 

– Den nya pumpstationen kommer att ta hand om spillvattnet från Allerum, vilket är cirka 40 procent av den totala mängden spillvatten från Allerum/Hjälmshult. Idag leds spillvattnet hela vägen genom Hjälmshult till Dompängs pumpstation. Från pumpstationerna leds sedan vattnet vidare till Öresundsverket i Helsingborg, där spillvattnet renas, fortsätter Faik Rrecaj.

I samband med ledningsarbetet i Allerum görs också en utbyggnad av ledningsnät för spill- och dricksvatten längs Brödavägen, en ny spillvattentryckledning samt ny bräddledning.

PEAB är entreprenör för arbetet som beräknas vara klart i slutet av sommaren.

Tillbaka till nyheter