NSVA erbjuder intressant ex-jobb: Är kulvertar framtidens melodi?

15 maj, 2012

Ledningsdragning är kostsamt och samordnas inte nedläggning av olika typer av ledningar blir det ännu dyrare. Ett alternativ för att samordna infrastrukturen skulle kunna vara att istället bygga kulvertar. I Helsingborg vill man utvärdera om kulvertar är ett framtida alternativ för ökad flexibilitet och hållbarhet.

I Helsingborg planeras byggnation av en ny stadsdel kallad H+. Målsättningen med stadsförnyelseprojektet är att det ska bli en långsiktigt hållbar stadsdel. För ökad hållbarhet gäller att hitta nya tekniska lösningar och lönsamma synergier mellan olika infrastrukturella system. I syfte att få detta samverkar Helsingborgs tre stora aktörer inom energi (Öresundskraft AB), vatten och avlopp (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) samt avfall (Nordvästra Skånes Renhållning AB), med Helsingborgs stad för att ta fram långsiktigt hållbara och integrerade systemlösningar.

En del av detta arbete kommer att inkludera utvärdering av kulvertar som ett alternativ till traditionell ledningsdragning. Med kulvert menas i detta fall en mycket stor ledning som samlar alla ledningsslag, till exempel vatten, avlopp, el, sopsug, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och opto/tele. Examensarbetet består i att titta på för- och nackdelar med dessa kulvertar samt värdera dess lämplighet inom H+ området.

Examensarbetet kommer att fokusera på:

– Utvärdering av samordningsvinster med kulvertar

– Kostnadsbilden för kulvertar kontra traditionell ledningsdragning från investering till 100-års sikt

– Framtagande av exempelsamling från liknande kulvertar

– Förutsättningar för kulvertar inom H+

Projektet riktar sig till drivna och kommunikativa studenter som är intresserade av effektivt resursutnyttjande, VA-teknik och stadsplanering.

Läs mer om detta och andra spännande ex-jobb på www.nsva.se.

 

Tillbaka till nyheter