NSVA är väl rustat för att hantera den rådande pandemin

NSVA är väl rustat för att hantera den rådande pandemin

27 mars, 2020

Vatten- och avloppsverksamheten fyller en viktig samhällsfunktion. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och avloppsvatten leds bort och renas för att förhindra smittspridning och för att skydda recipienten. NSVA liksom VA-branschen i stort, arbetar efter beprövade krisplaner och är rustade för att hantera den rådande pandemin.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd för att förhindra smittspridning. Vi arbetar också tillsammans med våra ägarkommuner och med branschorganisationen Svenskt Vatten. Flera åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning och säkra en fortsatt leverans av dricksvatten och hantering av avloppsvatten.

Pandemiledningsgrupp
Pandemiledningsgruppen följer utvecklingen i samhället och fattar beslut om åtgärder efter situationen som råder.

Besöksförbud på anläggningar
Tills vidare råder det besöksförbud på NSVAs vattenverk och avloppsreningsverk. Alla studiebesök är inställda.

Besökare till våra kontor uppmanas att inte komma om de känner sjukdomssymptom.

Minimering av fysiska möten
I den utsträckning det är möjligt uppmanas NSVAs anställda att delta i möten via digitala plattformar.

Personal
Personal som känner sjukdomssymptom uppmanas att stanna hemma eller att arbeta hemifrån om möjligheten finns.

Personal som har möjlighet att arbeta hemifrån, gör det enligt ett rullande schema.

En del av fältpersonalen utgår från sina hem för att minimera kontakt med övrig personal. Driftpersonalen tar därför hem företagsbilar för att kunna köra direkt till sina arbetsplatser.

Byte av vattenmätare
För tillfället byter vi inte vattenmätare hos privatpersoner.

Tillbaka till nyheter