Många översvämningar i nordvästra Skåne

16 juni, 2016


Våldsamma regn har
orsakat stora problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs och Åstorps
kommuner samt i de norra delarna av Helsingborgs stad under onsdagen. Minst ett
100-tal villor har svämmats över och många vägar.

Vattnet har börjat att rinna
undan men det står fortfarande mycket vatten på vissa vägar och cykelvägar,
framförallt under viadukter. Sedan igår har NSVA ett stort antal
medarbetare och entreprenörer på plats i de drabbade områdena för att ha en aktuell
bild över vad som hänt samt säkerställa VA-systemens funktion.  

– Ett 80-tal kunder har
hittills anmält att de drabbats av översvämning till oss, varav drygt 50 i
Bjuvs centralort och 20 i Hyllinge, övriga mer utspridda i området. Vi vet att det är betydligt fler som
drabbats. Det är viktigt att anmäla översvämningen till oss, framförallt för
att vi ska kunna utreda vad som hänt och om det finns behov av ombyggnad för
hantera regnmängderna, men också för att det  i vissa fall finns möjlighet
till ersättning för självrisken, säger Mats Norberg, gruppchef på NSVA.

I Bjuvs kommun har NSVA
registrerat att det regnade 67 mm på några få timmar. Det är ett kraftigare
regn än vad man på VA-språk kallar ett 60-årsregn, alltså ett regn som statistiskt
återkommer var 60:e år. Det har varit extremt lokala regn och kan handla om
ännu kraftigare regn på vissa platser. VA-ledningar har historiskt byggts för
att klara minst ett 10-årsregn. I nybyggda områden bygger kommunen och NSVA
system där extrema regn kan hanteras på ytan, det vill säga att vattnet kan
rinna på vägar, gräsytor och tas om hand i dammar och diken.

– Vid stora
nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda och klarar inte
att föra bort allt vatten. Även igenkorkade rännstensbrunnar bidrar till
översvämningsrisk. Kontrollera gärna rännstensbrunnarna i ditt närområde så att
inte de är fyllda med löv och liknande. Är det stopp i en rännstensbrunn
anmäler du det till kommunen, fortsätter Mats Norberg.

– Vi har fått en hel del frågor kring dricksvattnet i de översvämningsdrabbade kommunerna. Vi vill därför poängtera att för dem som har kommunalt vatten är det ingen fara att dricka vattnet. Om du har egen brunn och denna översvämmats rekommenderar vi att du vänder dig till miljöförvaltningen i din kommun om du har frågor kring dricksvattnet, avslutar Mats Norberg.

För dem som drabbats av översvämning är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag samt att anmäla översvämningen till NSVA (om man bor inom NSVAs kommuner). Det sistnämnda kan man antingen göra via ett webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010-490 97 00.

NSVA har även sammanställt några råd kring översvämningar: 

Råd vid risk för översvämning

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Anmäl översvämningen till ditt VA-bolag

Mer information finns på www.nsva.se/oversvamning

Tillbaka till nyheter