Många översvämningar efter kraftiga regn i nordvästra Skåne

31 juli, 2017

Kraftiga regn orsakade problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs kommun, Helsingborgs stad och Åstorps kommun under söndagen. Minst ett 40-tal villor och många vägar har svämmats över. På måndagen hade vattnet runnit undan.

Söndagens oväder drabbade ett stort antal fastighetsägare. Vid 12-tiden på måndagen hade NSVA fått in cirka 40 anmälningar om källaröversvämningar. De flesta anmälningar rör fastigheter i Bjuvs kommun och Helsingborgs stad. I Bjuvs kommun är det främst Billesholm och centrala Bjuv som har drabbats. I Helsingborgs stad är det främst Västra Ramlösa, Eskilsminne och kvarteren öster om Sockengatan som har påverkats mest av de kraftiga regnfallen. I Åstorps kommun har det varit flera källaröversvämningar på Thulevägen och Vasavägen.

– Vi tror att det är fler som har drabbats. Det är viktigt att anmäla översvämningen till oss, framförallt för att vi ska kunna utreda vad som hänt och om det finns behov av ombyggnad för hantera regnmängderna, men också för att det i vissa fall finns möjlighet till ersättning för självrisken, säger Andreas Lagerblad, chef för avdelning Rörnät på NSVA.

Sedan regnovädret drog in och långt fram till sent på kvällen var NSVAs arbetsledare och tekniker ute i de drabbade områdena. Personalen fick snabbt en aktuell bild över vad som hänt och kunde börja med åtgärder för att säkerställa VA-systemens funktion.

– I Bjuvs kommun besökte NSVA ett 15-tal fastighetsägare som behövde råd och stöd, i Helsingborgs stad cirka fem. I Helsingborg var det mer akuta problem med brunnslock som lossnade och som behövde komma på plats igen, speciellt vid de trafikerade vägarna som Hälsovägen och Nedre Långvinkelgatan. Vår personal har även jobbat mycket med att få bort akuta igensättningar på dagvattensystem, som till exempel gräs och skräp som inte ska vara där, säger Andreas Lagerblad.

Så mycket regn föll det

NSVAs regnmätare har visat att den största nederbörden under söndagen uppmättes på Råå och i Billesholm. På Råå registrerades 49 mm, i Billesholm 41 mm. Intensiteten och varaktigheten i regnet som uppmätts definieras som ett så kallat 20-årsregn, det vill säga ett regn som statistiskt återkommer vart 20:e år.

Det har varit lokala, kraftiga och mycket varierade regn med stora skillnader i intensitet, utbredning och volym. Detta gäller även på korta avstånd. VA-ledningar har historiskt byggts för att klara minst ett 10-årsregn. I nybyggda områden bygger kommunen och NSVA system där extrema regn kan hanteras på ytan, det vill säga att vattnet kan rinna på vägar, gräsytor och tas om hand i dammar och diken.

– Vid stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda och klarar inte att föra bort allt vatten. Även igenkorkade rännstensbrunnar bidrar till översvämningsrisk. Kontrollera gärna rännstensbrunnarna i ditt närområde så att inte de är fyllda med löv och liknande. Är det stopp i en rännstensbrunn anmäler du det till kommunen, säger Andreas Lagerblad.

Så jobbar NSVA med översvämningsproblematiken

Förra sommaren drabbades Bjuvs kommun, Åstorps kommun och delar av Helsingborg av ett väldigt skyfall. I Bjuvs kommun regnade det 67 millimeter på några få timmar.

– Vi beklagar verkligen att våra kunder återigen har blivit drabbade, vi förstår att det medför stora problem för den enskilde. Vi har jobbat med åtgärder kring översvämningsproblematiken i Bjuv och Åstorp men ombyggnationer av ledningsnät och anläggning av nya fördröjnings- och dagvattensystem tar tyvärr tid att genomföra, säger Andreas Lagerblad.

Sedan förra året har NSVA och Bjuvs kommun tillsammans vidtagit åtgärder för att lösa problem som stora regnoväder medför. Fokus har varit att få befintliga ledningsnät i gott skick. Detta har bland annat skett genom underhållningsspolning, rotbeskärning och relining av ledningar samt tätning av brunnslock. Fokus har även varit att hitta rätt långsiktiga åtgärder för att skapa fler vägar för vattnet att rinna.

– Eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av att ta emot mer dagvatten måste vattnet transporteras på ytan och fördröjningsytor skapas. Diken, dammar och översvämningsytor är exempel på metoder att fördröja dagvatten. Med datorsimuleringar har vi provat var sådana åtgärder gör mest nytta. Flera projekt är planerade och ett ska genomföras på Mörarpsvägen redan i höst. Det är en omläggning av en ledning och en markfördröjning med så kallade regnbäddar, säger Andreas Lagerblad.

För dem som drabbats av översvämning är det viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag samt att anmäla översvämningen till NSVA (om man bor inom NSVAs kommuner). Det sistnämnda kan man antingen göra via ett webbformulär på www.nsva.se eller per telefon 010-490 97 00.

NSVA har även sammanställt några råd kring översvämningar: 

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Anmäl översvämningen till ditt VA-bolag

Råd vid risk för översvämning

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Mer information finns på www.nsva.se/oversvamning

Tillbaka till nyheter