Krafttag mot giftiga ämnen i spillvattnet i Landskrona

23 september, 2013

Det kommunala avloppsreningsverket i Landskrona, Lundåkraverket, har under många år haft problem med så kallade utslagningar av den biologiska reningsprocessen. Det innebär att bakterierna som normalt sköter kvävereningen hämmas eller dör vilket kan medföra att orenat vatten släpps ut i Öresund. Den största orsaken till utslagningar tros vara giftiga ämnen från anslutna verksamheter.

Trots att problemen inte uppstått under den senaste tiden arbetar NSVA aktivt med att hitta källan eller källorna till gifterna i syfte att förbättra vattnets kvalitet. I branschen kallas detta arbete uppströmsarbete.

– Vi kartlägger varifrån svårnedbrytbara föroreningar och andra oönskade ämnen kommer. Just nu arbetar vi med provtagningar av avloppsvatten vid flera punkter i Landskrona, bland annat i pumpstationer och brunnar. Syftet är att avgränsa och lokalisera föroreningskällan, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA.

– Oftast beror det på okunskap. Ett kommunalt reningsverk är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Industrier med avloppsvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten bör ha egen
vattenrening innan vattnet släpps till de kommunala reningsverken. Det är inte alla verksamheter som känner till detta eller att de släpper ut ett vatten med farligt innehåll, fortsätter Hanadie Makie.

Ämnen som fett, spillolja, lösningsmedel, färgrester och processbad ska behandlas i sluten reningsprocess eller omhändertas som farligt avfall. Om de släpps ut i det kommunala spillvattennätet kan de skada reningsprocessen eller orsaka problem i ledningsnätet. Dessutom påverkas recipienten, som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka, av ett förorenat vatten.

– Vi arbetar med uppströmsarbete inom hela NSVA, men just nu tar vi ett krafttag i Landskrona, där vi har störst problem med oönskade ämnen i spillvattnet. Bland annat kommer vi att skicka ut information till alla verksamheter som är anslutna till det kommunala spillvattennätet, avslutar Hanadi Makie.

Tillbaka till nyheter