Kraftigt regn orsakade översvämning i Rydebäck

28 december, 2015

Regnet som föll under julhelgen orsakade problem för både dagvatten- och spillvattenhanteringen. I Rydebäck, Helsingborg, steg vattnet i en dagvattendamm så högt att det svämmade över. Nu utreder NSVA åtgärder för att förbättra situationen för de boende i området.

Det kraftiga och ihållande regnet under julen ledde både till överbelastade ledningsnät och översvämningar. Ett av de drabbade områdena var Rydebäck i Helsingborgs kommun, där en dagvattendamm svämmade över under söndagen. Dagvattnet rann över Sandövägen, längs med cykelbanorna och vidare in i bostadsområdet nedanför Sandövägen.

– Vi fick stänga av det ena körfältet under en tid. Vattnet rann undan under natten till måndagen. Vid sjutiden på morgonen var det borta, säger Mats Norberg, gruppchef för Ledningsnät och projekt på NSVA.

Dagvattendammen i Rydebäck byggdes 2010. Det är första gången som den svämmar över och dess vatten når bostadsområdet på andra sidan Sandövägen. Den aktuella dammen är dimensionerad för 50-årsregn, det vill säga ett extremt regn som beräknas komma en gång vart femtionde år.

– Dimensioneringen med avseende på 50-årsregnet har vi gjort utifrån de hårdgjorda ytorna i befintlig och framtida bebyggelse, det vill säga alla hus, vägar och gator i området. Till det har vi avsatt volym för att hantera flöden från omkringliggande jordbruksmark. I det här fallet har dammen svämmat över på grund av att det har kommit väldigt mycket vatten från just jordbruksmark. Jordbruksmarken som ligger i närheten har blivit mättad på vatten och så har det runnit vidare ned till dammen. Detta vatten har belastat både bäcken och dammen så hårt att det har svämmat över, säger Mats Norberg.

– Det är oerhört svårt att dimensionera en damm för de mängder vatten som kommer från jordbruksmarken och att hitta rätt utsläppsflöden för att i sin tur få ett flöde som bäcken, som ligger nedströms dammen, kan klara av att hantera. Under 2016 kommer vi på NSVA tillsammans med Helsingborgs stad att utföra åtgärder för att förbättra situationen och säkra vattnets väg genom samhället vid extrema situationer, fortsätter han.

Under helgen fick NSVA in flera samtal från privatpersoner som drabbats av källaröversvämningar orsakat av regnovädret. De flesta samtalen rörde översvämningar i Norra Helsingborg. I Bjuvs kommun rapporterades det in mellan 2-3 stycken, i Landskrona enstaka.

På NSVAs hemsida www.nsva.se finns information om hur du ska gå tillväga för att anmäla en källaröversvämning.

Enligt Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA, krävdes det bräddning i samtliga ägarkommuner vid det kraftiga regnovädret. En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten när ledningsnät eller reningsverk är överbelastat och vattenmängden är större än vad VA-systemet klarar av.

– NSVA har nyligen lagt ut en film på Youtube och vår hemsida där vi förklarar hur VA-systemen fungerar när det regnar, säger Pär Gustafsson.

Tillbaka till nyheter