Kraftigt ökad biogasproduktion på NSVA

18 mars, 2013

Under 2012 producerade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, i snitt 120 000 normalkubikmeter biogas per månad på avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och används som bränsle till bussar och andra gasdrivna fordon. Biogasen från Öresundsverket står för ungefär en femtedel av den totala biogasproduktionen i Helsingborg.

Totalt producerade NSVA 1 470 800 normalkubikmeter biogas av avloppsslam på Öresundsverket under 2012, vilket är en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2011.

Även på Lundåkraverket i Landskrona producerar NSVA biogas. Här säljs den till Landskrona Energi som använder den för fjärrvärmeproduktion. NSVA producerar också biogas i Åstorp och Bjuv där den används för uppvärmning av anläggningarna.

– Vi strävar efter att återanvända så mycket som möjligt av den näring och det organiska material som finns i slammet, säger Pär Gustafsson, chef avdelning Avloppsrening på NSVA. Förutom att producera biogas används slam som växtnäring och jordförbättring. På detta sätt blir reningsverken en resurs som omhändertar samhällets rester på ett miljömässigt och hållbart sätt samtidigt som förnybar energi produceras.

Av Skånes totala biogasproduktion kommer i dagsläget nästan 30 procent från avloppsslam. Denna mängd väntas öka till följd av framtida befolkningsökning, fler reningsverk som producerar biogas och effektivare anläggningar.

– Inom NSVA hoppas vi i framtiden öka biogasproduktionen i Bjuv och Åstorp, om det planerade gemensamma reningsverket där blir verklighet. Vår ambition är att framöver kunna använda mer avloppsslam även från övriga reningsverk inom NSVA för biogasproduktion, avslutar Pär Gustafsson.

Tillbaka till nyheter