Kraftfulla åtgärder för att minska risken för översvämningar

8 maj, 2014

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder kan
avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Har man otur kan detta leda till
översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. För att minska översvämningsrisken har NSVA genomfört kraftfulla åtgärder i bland annat Ödåkra, Påarp och Allerum, som är några av de områden som drabbats av översvämningar under senare år.

Under 2013 drabbades framförallt Helsingborg av översvämningar till följd av regn. Värst var regnovädret den 14 augusti som lokalt var mycket kraftigt på flera
platser i Helsingborgs stad, medan det inte drabbade övriga kommuner inom NSVA
på samma sätt. 

– I Påarp var det betydligt mer intensivt än ett regn som
återkommer var tionde år vilket medförde stora översvämningar. På vissa håll i Helsingborg uppmättes regn som
översteg 100-årsintensiteten, en benämning som används för att beteckna ett regn
som återkommer vart hundrade år. Klimatförändringarna pekar på att dessa
kraftiga regn kommer att komma allt oftare och de VA-system som byggs eller
byggs om idag utformas för att klara detta bättre än vad äldre VA-system
gör, säger Mats Norberg, gruppchef för Ledningsnät på NSVA.

En stor del av de problem med källaröversvämningar som uppstår i samband med
kraftiga regn orsakas av så kallat tillskottsvatten i det allmänna
spillvattennätet. Arbete med att identifiera och åtgärda inläckage i
spillvattennätet via kommunala ledningar och felkopplade fastigheter kommer därför att intensifieras. 

Nedan följder några av de åtgärder som NSVA gjort i Ödåkra, Påarp och Allerum:

Ödåkra


I samband med att ett stort nybyggnadsområde planerades och byggdes i Ödåkra, togs ett helhetsgrepp för att avlasta och förbättra
avloppsledningsnätet även för befintlig bebyggelse i närområdet. Bland annat
byggdes en ny pumpstation och ett nytt spillvattenmagasin. Istället för att
spillvattnet transporteras genom centrala Ödåkra pumpas vattnet nu mot
Marknadsvägen. Det kan dessutom fördröjas i magasinet vid tillfälliga
flödestoppar.

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på åtgärder för att hantera
allt större dagvattenmängder i Ödåkra. Exempelvis har flera stora
fördröjningsmagasin (dammar) byggts i och omkring Ödåkra.

Vidare har en del punktinsatser för förbättring gjorts. Bland annat har en
dagvattenledning mellan Smidesgatan och järnvägen filmats, rotskurits och
relinats. I Citrongatan har både spillvatten- och dagvattenledningar relinats.
Relining innebär att man drar en ny ledning inuti den gamla, därmed kan man
undvika mycket grävarbete vilket både innebär lägre kostnad och mindre olägenhet
för omgivningen.

Under de närmaste åren planeras ytterligare åtgärder i Ödåkra, bland annat en
ny dagvattenledning i Hagagatan samt relining av spillvattenledningar i
Toftagatan och Centralgatan för att minska risken att vatten läcker in i
ledningarna.

I samband med den planerade framtida exploateringen i norra Ödåkra kommer nya
spillvattenledningar att byggas som ska ta hand om spillvatten från såväl ny som
befintlig bebyggelse i denna del av samhället. Detta för att avlasta det hårt
belastade spillvattennätet norrut i Ödåkra.

När dessa åtgärder är utförda planerar NSVA att titta på omläggning av
ledningar i Smidesgatan för att även avleda flödet därifrån mot den nya
spillvattenledningen. Eventuellt kan en viss fördröjning av spillvattnet bli
nödvändig.

För att få en överblick över ledningsnätet i Ödåkra och hur det fungerar vid
olika intensiva flöden har NSVA skapat en datormodell över det. Modellen
underlättar förståelsen för hur avrinningen sker, hjälper till att analysera
händelser som till exempel källaröversvämningar samt ger en möjlighet att
testa vilken effekt olika åtgärdsförslag har. 

– Vi arbetar med datormodeller över stora delar av de 500 mil långa ledningsnätet inom NSVA. Tillsammans med utökade mätningar av flöden och nivåer får vi såväl ett bra beslutsunderlag för bedömning och prioritering av var och
hur åtgärder ska sättas in som en bättre uppföljning och utvärdering av vilken
effekt utförda åtgärder har, säger Mats Norberg.

Påarp

I Påarp har NSVA bland annat installerat en kvartersbackventil på
Flybjärsvägen för att skydda hela kvarteret mot översvämningar.

Vid Glebers väg har ledningskapaciteten förbättrats genom att NSVA anlagt ytterligare
en spillvattenledning. Äldre ledningar har setts över och inträngande rötter har
skurits bort. Där behov funnits har ledningarna renoverats genom relining.

Pumpstationen vid förskolan intill Lokvägen har byggts om för att säkerställa
god funktion. Under senare år har NSVA även renoverat en dagvattendamm i Påarp för
att se till att den fungerar optimalt.

En datormodell har byggts upp även över Påarps ledningsnät för att identifiera
svagheter i dagvattensystemet. Dessa svagheter kommer i samband med kommande
exploateringar att förbättras.

Den första konkreta åtgärden utifrån datormodellen är ett nytt dagvattenmagasin
öster om växthusen som ligger vid den södra sidan av järnvägen. Detta planeras
att byggas under 2014. Flera andra åtgärder för dagvatten är planerade i både
större och mindre skala under 2015 och 2016.

Allerum

I området kring Allerum och Hjälmshult planeras för en stor bostadsutbyggnad.
I samband med den nya bebyggelsen samt för att förhindra
källaröversvämningar såväl i Allerum som Hjälmshult har NSVA under 2013 byggt en
ny pumpstation för spillvatten och lagt nya VA-ledningar i området. Nu leds
spillvattnet från Allerum till den nya pumpstationen, istället för att belasta
ledningsnätet genom hela Hjälmshult till Dompängs pumpstation. I samband med
detta arbete har Allerum/Hjälmshult även förstärkts med ytterligare en
dricksvattenledning och är nu väl förberett för den kommande utbyggnaden.

Läs mer om varför det blir översvämningar på www.nsva.se

Tillbaka till nyheter