Inte en självklarhet att ett reningsverk klarar gränsvärdena

11 april, 2013

I
dagarna har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) lämnat in
miljörapporter för de elva reningsverk som bolaget ansvarar för på uppdrag av ägarkommunerna
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. På nio av
reningsverken efterlevs de i miljötillstånden satta gränsvärdena.

Reningsverken
som NSVA ansvarar för är Ekeby och Ekebro reningsverk i Bjuvs kommun, Torekovs
reningsverk i Båstad kommun, Öresundsverket i Helsingborg stad, Lundåkraverket
i Landskrona stad, Kågeröds, Röstångas, Tågarps och Svalövs reningsverk i
Svalövs kommun samt Nyvångsverket och Kvidingeverket i Åstorps kommun. Det största är Öresundsverket som idag
renar spillvatten från motsvarande 160 000 personer medan Tågarp är det minsta
med spillvattenrening för omkring 400 personer.

Miljörapporterna
visar att funktion, utsläppshalter och lagefterlevnad för år 2012 på de flesta
av reningsverken har fungerat bra och i vissa fall bättre än tidigare år. 


NSVA arbetar för att aldrig överskrida gällande utsläppsvillkor. Trots detta
har tyvärr gränsvärdena överskridits vid reningsverken i Bjuv och i Kågeröd,
säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.


Vid Ekebro reningsverk i Bjuv har ett gränsvärde överskridits och årsriktvärdet
gällande totalkväve har gått över de nationella krav som finns. Vid Kågeröds
reningsverk har återkommande problem resulterat i att gränsvärden överskridits
vid flera tillfällen, överskridande som kan leta till åtalsprövning, fortsätter
Pär Gustafsson.

Problemen
på Ekebro reningsverk är kända sedan tidigare och NSVA har, sedan Bjuvs kommun
gick med i NSVA år 2010, arbetat efter en åtgärdsplan. Åtgärder som avdödning
och omstart av det biologiska reningssteget har genomförts och visat på något
förbättrade värden. Under våren kommer även materialet i det biologiska
reningssteget att bytas ut. Detta ger större volym och bättre reningseffekt
vilket borgar för att utsläppskraven åter ska kunna följas.

I
Kågeröd är problemen kopplade till omkringliggande företag samt en
reningsprocess som inte är helt optimerad. För att kunna ta emot en större
mängd spillvatten byggdes reningsverket ut under år 2011.


Anledningen till de återkommande processproblemen är bland annat närliggande
industris okunskap om hur de påverkar vår verksamhet och reningsprocessen.
Detta har lett till att månadsgränsvärdena gällande fosfor överskridits. Genom
ett ökat kunskapsutbyte och en öppen dialog förväntas problemen upphöra
framöver, avslutar Pär Gustafsson.

Mer information:
Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening NSVA, tel 010-490 97 87

Tillbaka till nyheter