Inga tecken på PFAA i vattnet som levereras inom NSVA

7 oktober, 2014

I februari 2014 tog Livsmedelsverket initiativ till en
landsomfattande kartläggning av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet,
efter fynd av höga halter på flera platser i Sverige.
 

I samband med denna kartläggning hittade NSVA förhöjda halter av
perfluorerade ämnen på två ställen i Båstads kommun.

En kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv (Åkagårdens vattenverk) stängdes i
samråd med Båstads kommun när NSVA fick provresultatet i slutet av juni. Trots
att senare tester visat på lägre halter av PFAA är den fortfarande stängd.
Brunnen försörjer normalt cirka 1 400 personer i Förslöv, Stora Hult,
Ranarpsstrand, Segelstorpsstrand och Ängelsbäcksstrand med dricksvatten. Dessa
kunder får nu vattnet från andra vattentäkter.

De uppmätta halterna i vattentäkten i Förslöv ligger över Livsmedelsverkets
riktlinjer för åtgärd, men under deras uppgivna hälsogräns.

Analyserna vid två kommunala dricksvattenbrunnar i Torekov har visat på spår
av perfluorerade ämnen. Dessa halter är dock så låga att man enligt
Livsmedelsverket inte behöver göra någon aktiv åtgärd.

– Denna typ av ämnen har framförallt använts vid brandövningar på
flygplatser. Då inga av våra egna vattentäkter finns i eller i närheten av
brandövningsområden har analyser av dessa ämnen inte tidigare gjorts inom NSVA.
Sedan problemet uppmärksammades på andra håll i landet tidigare i år började vi
enligt Livsmedelsverkets rekommendationer att analysera PFAA, säger Jonas
Håkansson, chef avdelning Drickvatten på NSVA. 

Det finns idag inga gränsvärden för perfluorerade ämnen i livsmedel och
dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer till
dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter om vilka åtgärder som bör vidtas
för att sänka halterna i dricksvatten på kort och lång sikt.

Motsvarande analyser inom övriga delar av NSVA har inte visat några halter av
perfluorerade ämnen. Båstads och Åstorps kommuner har egna grundvattentäkter,
liksom Röstånga och Stenestad i Svalövs kommun. Bjuv, Helsingborg, Landskrona
och resterande av Svalövs kommun får sitt dricksvatten via Sydvatten från sjön
Bolmen.

Sydvatten har 2013 låtit analysera halten perfluorerade ämnen i de två
råvattentäkterna Vombsjön och Bolmen samt i reservtäkten Ringsjön. Ett flertal
olika fluorerade ämnen analyserades, bland annat PFOS och PFOA. Inte i någon av
sjöarna detekterades några högfluorerade ämnen. 

– Det är alltså ingen fara att dricka kranvattnet som levereras inom NSVA,
avslutar Jonas Håkansson.

Tillbaka till nyheter