Höjda anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Svalöv från 1 juli

18 mars, 2015


Från 1 juli 2015 gäller nya anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Svalövs kommun, efter beslut i Kommunfullmäktige 2015-02-23. Den nya avgiften gäller både anslutning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation.

De närmsta tio åren planerar Svalövs kommun att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till cirka 700 fastigheter. Drygt hälften av dessa är i nyexploateringsområden. Resterande är i områden på landsbygden som ska anslutas till kommunalt avlopp enligt de krav som länsstyrelsen och Söderåsens miljöförbund ställer med utgångspunkt ur Miljöbalken. Se ”Strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden”, som antogs av kommunfullmäktige i Svalöv 2013-04-29.

– Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige är inte skattefinansierad, som många tror, utan finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till självkostnadspris med ett nollresultat, berättar Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & projekt på NSVA. Detta innebär att man i varje kommun måste ha en taxa som täcker kostnaderna för verksamheten, det vill säga för drift och underhåll av ledningsnät, vattenverk, reningsverk samt för investeringar. I en till ytan stor kommun, men med få invånare innebär det vanligen en högre VA-taxa.

För att täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 23 februari att anläggningsavgifterna ska höjas.

Höjningen innebär att anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på 800 kvm med anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten höjs från 101 225 kr till 165 250 kr. I områden utan dagvattenhantering höjs avgiften för motsvarande fastighet från 82 455 kr till 134 700 kr. I båda fallen motsvarar det 63 procent.

Först ut att få kommunalt vatten och avlopp i befintliga
områden är 119 fastigheter i Norrvidinge. Projektet startar under våren 2015 och
beräknas vara klart i september.

Tillbaka till nyheter