Framgångsrikt miljöarbete på NSVA visas vid nordisk avloppskonferens

8 oktober, 2013

Under den nordiska avloppskonferensen NORDIWA i Malmö 8-10 oktober deltar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) vid flera programpunkter samt erbjuder ett studiebesök på Lundåkraverket i Landskrona. Vid studiebesöket visar NSVA hur man framgångsrikt arbetat med att eliminera utslagningar av reningsverket och därmed minimerat negativ miljöpåverkan, ett arbete som även belönats med Landskrona stads miljöpris 2013.

Det kommunala avloppsreningsverket i Landskrona, Lundåkraverket, har under många år haft problem med så kallade utslagningar av den biologiska reningsprocessen. Det innebär att bakterierna som normalt sköter reningen hämmas eller dör vilket kan medföra att orenat avloppsvatten släpps ut i Öresund. Den största orsaken till utslagningar tros vara giftiga ämnen från anslutna verksamheter.   

– Problemen har existerat till och från under många år. Större och mindre åtgärder för att förhindra detta har genomförts under årens lopp. Bland annat har ett omfattande arbete med att hitta källan eller källorna till gifterna bedrivits. Trots detta har ingen orsak till problemen kunnat fastställas och problemen har kvarstått, berättar Marinette Hagman, ansvarig för forskning och utveckling på NSVA.

NSVA har därför konstruerat och implementerat ett varningssystem för detektering av inkommande toxiska substanser till reningsverket.

– Varningssystemet består av en respirometer i stor skala, vilken har placerats tidigt i avloppsvattenreningssystemet och är utvecklad för att vara robust, driftsäker och för att kunna generera en tidig varningssignal åt driftpersonalen när giftiga ämnen är på väg in till reningsverket. Vi kan då leda om avloppsvattnet så att det inte passerar det biologiska reningssteget och därmed förhindra en utslagning av reningsverket, fortsätter Marinette Hagman.

Samtidigt som NSVA utvecklat detta varningssystem har arbetet med att hitta källorna till de giftiga ämnena intensifierats.

– Vi kartlägger varifrån svårnedbrytbara föroreningar och andra oönskade ämnen kommer. Just nu arbetar vi med provtagningar av avloppsvatten vid flera punkter i Landskrona, bland annat i pumpstationer och brunnar. Syftet är att avgränsa och lokalisera föroreningskällan, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA.

NSVA har också bedrivit ett informationsarbete mot anslutna verksamheter om vilka riktlinjer som gäller för utsläpp av spillvatten till ett kommunalt avloppsreningsverk, vilket lett till att kunskapen hos industrierna om verksamheten har ökat.

Vid studiebesöket på Lundåkraverket berättar NSVA om problemen som varit i Landskrona tidigare samt hur man löst det genom utvecklandet av ett varningssystem. En visning av anläggningen kommer också att ske.

Andra forskningsprojekt som NSVA deltagit i som också kommer att presenteras under NORDIWA är bland annat Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och Bräddvattenreningsförsök på Öresundsverket.

Tillbaka till nyheter