Fortsatt höga halter av mangan i dricksvattnet i Perstorps kommun

20 juni, 2023

Problemen med missfärgat vatten har minskat i Perstorps kommun visar en kundundersökning som NSVA gjort under våren. Dock kvarstår höga halter av mangan i dricksvattnet. Läget är inte akut även om gränsvärdena är höga.

– Det är ingen nyhet i sig att manganvärdena är höga, så har det varit i många år, långt innan NSVA tog över verksamheten. Sedan 2020 har vi arbetat ner manganhalten kraftigt och vi har haft en pågående dialog med Söderåsens miljöförbund, som är tillsynsmyndighet för NSVA, angående de löpande åtgärder NSVA gjort och gör, säger Göran Andersson, gruppchef Dricksvatten.

Den 1 januari i år började ett nytt dricksvattendirektiv från EU att gälla med en mer omfattande informationsplikt än tidigare. Fram till årsskiftet användes skalan ”tjänligt vatten” och ”tjänligt vatten med anmärkning” samt ”otjänligt”. Det har bytts till ”gränsvärdet uppfyllt” samt ”gränsvärdet icke uppfyllt”. Det är i och med denna förändring som NSVA informerar om den höga manganhalten.
– Manganhalterna i dricksvattnet har alltid varierat kraftigt i Perstorps centralort. Hittills i år har värdet varierat från strax över till sju gånger över gränsvärdet. Generellt ligger manganhalten över gränsvärdet, så räkna alltid med det, säger Göran Andersson.

Perstorps vattenverk har justerats och effektiviserats för att minska manganhalten i dricksvattnet. Men utrustningen i vattenverket är inte dimensionerad för den mängd som produceras och behöver därför bytas ut.
– Kostnaderna för att uppgradera det gamla vattenverket är inte ekonomiskt hållbart, av flera anledningar. Grundvattnet är påverkat av rester av bekämpningsmedel, det är en för liten mängd grundvatten i vattenskyddsområdet för att möta efterfrågan och ligger dessutom i en riskzon för olyckor på riksväg 21. Tågtrafik korsar grundvattenområdet, och centralorten samt industrier är belägna inom området. Det finns alltså anledning att anlägga ett nytt vattenverk på en bättre plats som är anpassat till dagens och framtida villkor, säger Göran Andersson.

Är mangan farligt?
Enligt Livsmedelsverket kan för mycket mangan påverka nervsystemet men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen som gör sig av med överskott från det vi äter och dricker. Hos barn under ett år är detta system inte fullt utvecklat. Halter betydligt över gränsvärdet i dricksvattnet i kombination med mangan i bröstmjölksersättning kan öka risken för påverkan på nervsystemet. Modersmjölksersättning kan innehålla upp till 500 mikrogram mangan/l. Innehållet av mangan i modersmjölksersättningen finns i näringsdeklarationen på förpackningen. Livsmedelsverkets råd är att om möjligt välja produkter med låg manganhalt när dricksvattnet innehåller höga halter av mangan. Om manganhalten i vattnet är högre än 0,4 mg/l bör vattnet inte användas för att blanda modersmjölksersättning. Har vattnet manganhalter mellan 0,05 och 0,4 mg/l bör den modersmjölksersättning väljas som har det jämförelsevis lägsta innehållet av mangan. Bor du i Perstorps tätort bör du alltid tänka på detta.

Krav på åtgärder
Söderåsens miljöförbund ställer krav på NSVA att få ner gränsvärdena som gäller för kommunalt dricksvatten som är 0,05 mg/l (LIVSFS 2022:12).
– Vi arbetar systematiskt och konsekvent med att nå alla gränsvärden och tar vattenprover en gång i månaden för att följa utvecklingen och sätta in åtgärder för att få det att sjunka ytterligare, men snart finns det inte mer att göra, säger Göran Andersson.

Varför går manganvärdena upp och ner?
– Det är naturliga utfällningar i vattentäkten som bara kan renas bort, men delvis ålderstigen utrustning gör det svårt att möta dagens lagkrav. Ett nytt vattenverk kommer att behövas och utredningsarbete pågår för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen genom att utveckla Toarps vattenverk, berättar Göran Andersson.

    Läs mer på: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/mangan

    Tillbaka till nyheter