Flera undersökta fastigheter har felkopplat dagvatten

5 juni, 2014

I vintras utförde NSVA röktest på spill- och dagvattenledningsnätet i Ekeby i Bjuvs kommun för att identifiera felkopplat dagvatten. Det visade sig att ett 100-tal fastigheter hade felkopplingar av olika slag. Felkopplat dagvatten är en vanlig orsak till källaröversvämningar och en onödig belastning på såväl spillvattenledningsnät som reningsverk. Det är därför angeläget att åtgärda detta.

Sammanlagt undersöktes cirka 300 fastigheter i delar av Ekeby. Områden och
fastigheter valdes ut efter flödesmätningar som gjordes sommaren 2013.

– Röktestet visar att det är ungefär 100
fastigheter som har felkopplingar av olika slag. Några av fastigheterna ligger
i områden där dagvattenledning i dagsläget saknas. Undersökningen visar även
att det finns sträckor på de kommunala ledningarna i gatorna som är otäta, berättar Camilla Nilsson, VA-ingenjör på NSVA.

För fastigheter med felkopplade ledningar i områden med kommunal dagvattenhantering väntar nu krav om att åtgärda dessa.

– Det kan t ex vara stuprör och
spygatter som ska kopplas bort från spillvattenledning och till
dagvattenledning istället, fortsätter Camilla Nilsson. Alla berörda fastighetsägare kommer att få ett brev från oss.

I områden som idag
saknar dagvattenhantering kommer NSVA att utreda hur fastigheter i dessa områden ska
hanteras och även se på möjligheterna att bygga ut dagvattenledningsnätet. Först
därefter kan det bli aktuellt med omkopplingskrav till dessa fastigheter. De kommunala ledningssträckor som är otäta kommer att
undersökas vidare för att därefter åtgärdas på lämpligt sätt.

Så här går ett
röktest till:
Rök pressas in i både dag- och spillvattenledningsnätet.
Därefter bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis kan läckage upptäckas.
Man kan också se om det finns otäta rör eller felkopplingar, till exempel
stuprör och dagvattenbrunnar som är kopplade till spillvatten- istället för
dagvattenledningen. Som komplement till rök undersöks de flesta stuprör även
med färgat vatten.

Tillbaka till nyheter