EkoBalans utvinner fosfor ur slam på Öresundsverket: Lyckade pilotförsök och fortsatt drift

19 mars, 2013

Miljöteknikbolaget EkoBalans har kommit överens med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) om att fortsätta driften av EkoBalans pilotanläggning för utvinning av fosfor ur rötslam. Under 2013 beräknas upp till 40 ton fosforråvara, i form av mineralet struvit, utvinnas vid Öresundsverket i Helsingborg.

EkoBalans pilotförsök under 2012 på Öresundsverket, med utvinning av fosfor ur rötslam, har gett mycket goda resultat. EkoBalans anläggnings kapacitet har kunnat nästan tredubblas sedan starten. Med nuvarande utvinningstakt kan upp till 40 ton fosforråvara utvinnas under 2013 i  pilotanläggningen, i form av struvit innehållande ca 12 % fosfor. Analyser visar att den utvunna fosforråvaran har betydligt lägre halter av tungmetaller, som kadmium, än såväl slam som
handelsgödsel. Energiförbrukningen per utvunnen mängd fosfor är mindre än hälften så stor som för handelsgödselfosfor.

NSVAs målsättning är fortsatta försök på Öresundsverket under 2013 och att ge Ekobalans möjlighet att utveckla tekniken till en hållbar lösning för omhändertagande av hela slamflödet. Det är viktigt att tillvarata näringsämnen och återföra dessa till brukbar mark, men det är också viktigt att torrfasen kan hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt i framtiden.

– Pilotförsöken på Öresundsverket verifierar vår process för utvinning av fosfor ur rötslamsrejekt på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Axel Granlund VD i EkoBalans.

– Vi ser positivt på de goda resultaten från pilotförsöken, vilket är ett första steg mot en komplett, hållbar lösning för utvinning av fosfor ur avloppsslam och en hållbar hantering av den återstående slamfasen, säger Pär Gustafsson på NSVA.

För ytterligare information kontakta:

Axel Granlund, VD EkoBalans, tel 0708-75 63 69

Pär Gustafsson, Avdelningschef Avloppsrening NSVA, tel 010-490 97 87

EkoBalans är ett svenskt miljöteknikföretag som erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som slam och rötrest, och förädling till högkvalitativa gödselmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. Ekobalans huvudsakliga kunder är reningsverk och biogasproducenter. www.ekobalans.se

Tillbaka till nyheter