Efter sol kommer regn – kraftigt regn kan medföra översvämningsrisk

30 juli, 2014

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. Ta del av NSVAs råd kring hur du förebygger källaröversvämning och vad du gör om du drabbas.

Råd vid risk för översvämning

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

– Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Om du drabbas av översvämning

– Bryt all el i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

– Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.

– Vid behov av pumpning kontakta Räddningstjänsten i din kommun.

– Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

– Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.

– Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

– Anmäl översvämningen till NSVA

Viktigt anmäla översvämningen till NSVA

Om man har drabbats av översvämningar på grund av fel eller stopp på de kommunala VA-ledningarna i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv eller Åstorp ska man anmäla detta till NSVA. Detta kan enkelt göras genom ett formulär på NSVAs webbsida. Man kan också ringa NSVA på tel 010-490 97 00.

Det är viktigt att anmäla översvämningen till NSVA för att vi ska ha kännedom om den och därmed kunna ta hänsyn till detta vid planering för framtida ombyggnationer och reinvesteringsbehov.

Fastighetsägaren ansvarar för sina ledningar

Som fastighetsägare ansvarar man själv för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

NSVA ansvarar för de kommunala ledningarna

Aktuell kommun/NSVA är ansvarig om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna utanför fastigheten. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade ”förbindelsepunkten”, som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Mer information

För mer information, se www.nsva.se, foldern ”Information för fastighetsägare om källaröversvämningar” eller kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

Tillbaka till nyheter