Delar av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga senareläggs

21 maj, 2014

Sedan i höstas pågår
arbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Kärreberga stugområde
i Åstorps kommun. Tekniska problem har försenat arbetet som nu delvis kommer
att senareläggas till 2015. Det har också blivit betydligt dyrare än beräknat.

Bakgrunden till utbyggnaden är att avloppen i Kärreberga inte klarar de
miljömässiga och hälsomässiga krav som länsstyrelsen och kommunens
miljöförvaltning ställer på enskilda avlopp.

Grävarbetet, som är komplicerat med begränsad plats och
svåra markförhållande i form av bergförekomst, satte igång i höstas.

Det har nu visat sig att utbyggnaden inte bara är tekniskt
komplicerad utan att den också blir dyrare än beräknat. Kostnadsökningen beror bland
annat på mer massahantering än beräknat, ökade kostnader för
vibrationsmätningar, komplikationer i samband med borrning under väg 21 samt ökad
tidsåtgång för entreprenören NCC.

För
att begränsa kostnadsökningen har NSVA beslutat att minska omfattningen av
NCC:s åtagande i detta projekt. Åstorps kommun är informerad om åtgärden. NCC
kommer att slutföra pågående arbete. Därefter avvaktar vi med resterande del av
projektet till 2015, då arbetet kommer att slutföras av NSVA i egen regi, säger
Jimmy Lubera, projektledare NSVA.

– NSVA har den kompetens som krävs och kan lättare
styra sin tid än en extern entreprenör. Det har de bland annat visat i den
nyligen avslutade VA-utbyggnaden i Björnås, säger Bengt-Olle Andersson, teknisk
chef i Åstorps kommun.

Ungefär häften av den planerade utbyggnaden i Kärreberga är klar.
De påbörjade områdena kommer att slutföras under sommaren av NCC. Målsättningen
är att alla kunder i dessa områden ska kunna ansluta sig till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet under hösten.

Fördyrningen av projektet kommer inte att drabba kunderna i
Kärreberga vars anslutningsavgift redan är beslutad. Däremot kommer det få
effekter i form av omprioriteringar av andra VA-arbeten i kommunen.

Mer information:

Jimmy Lubera, projektledare NSVA, tel 010-490 97 60
Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & projekt NSVA,
tel 010-490 98 09
Bengt-Olle Andersson, teknisk chef Åstorps kommun, tel
042-640 80

Tillbaka till nyheter