Datorsimuleringar visar hur störtregn kan hanteras i Bjuv framöver

15 juni, 2017

Det är ett år sedan skyfall, så kallat 66-års regn, drabbade Bjuvs tätort. Sedan dess har NSVA tagit emot 351 anmälda översvämningar. Cirka fem ersättningskrav inkommer i veckan, både från fastighetsägare och från försäkringsbolag.

– Totalt 16 fastigheter har fått så kallad marköversvämningar (ej via va-systemet). Dessa ärenden tittar kommunen själv på. I övrigt hanterar vi ärendena så fort det går, säger Sofie Svedström, Gruppchef Ledningsnät & Projekt på NSVA

Under året som gått har omfattande undersökningar gjorts av spill- och dagvattenledningarna i de drabbade områdena. Nu finns det förslag på åtgärder från NSVA som presenterats för Bjuvs politiker och tjänstemän i början av juni.

– För att kunna hantera skyfall i dagvattenledningarna behövs större rör nästan överallt vilket är oekonomiskt. Med fler diken och grönytor som är planerade för att tåla en översvämning rör vattnet sig långsammare genom samhället och färre fastigheter kommer att drabbas av översvämningar, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av att ta emot mer dagvatten måste vattnet transporteras på ytan och fördröjningsytor behöver skapas.

– Diken, dammar och översvämningsytor är exempel på metoder att fördröja dagvatten. Med datorsimuleringar kan vi prova var sådana åtgärder gör mest nytta i Bjuv, säger Sven Bengtsson.

Allmän mark behöver upplåtas till dagvattenfördröjning vid exploateringar och i detaljplaner.

– Vi i Bjuvs kommun har ställt krav på NSVA att utreda frågan, säger Anders Månsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi följer utvecklingen och går nu vidare med konkreta åtgärder.

Regnet den 15 juni förra året var ett 66-års regn. Enligt branschpraxis och rättsfall ska VA-huvudmannen, i detta fall Bjuvs kommun, kunna hantera ett 10-årsregn i befintliga tätbebyggda områden, och 20-årsregn i tätbebyggda områden som byggs från och med 2017.

– Det här är krav som gäller just nu men de kraven kan komma att skärpas och stora regn blir allt vanligare. Våra rapporter visar att dagvattennätet i de översvämningsdrabbade områdena i Bjuv inte klarar ett 10-årsregn, säger Sofie Svedström.

Bjuvs kommun och NSVA arbetar vidare med föreslagna översvämningsytor och några projekt ska genomföras redan i höst. Långsiktigt görs en plan för vilka åtgärdsförslag som prioriteras så att resurser säkerställs i form av pengar och personal de närmaste åren. Att hantera denna typ av klimatförändring är både kostsamt och tidskrävande och kommer att finnas med i utvecklingen av Bjuvs kommun under lång tid framöver.

Detta har NSVA gjort det sedan den 15 juni 2016:

– Akut underhållsspolning.
– Rotskurit och relinat ledningar.
– Satt täta lock på brunnar vid Boserupsbäcken.
– Inmätning av VA-systemet.
– Modelluppbyggnad av dagvattensystemet för att få kunskap om var fördröjningsytor gör mest nytta.
– Registrerat och handlagt ersättningskrav.

Tillbaka till nyheter