Beslut om ny taxa för vatten och avlopp i Landskrona

20 december, 2012

Den 17 december beslutade kommunfullmäktige i Landskrona om en ny taxestruktur för vatten och avlopp i Landskrona. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland annat säger att det ska finnas en särskild taxa för dagvatten. Den nya VA-taxan börjar gälla i Landskrona från 1 januari 2013.

Huvudsaklig förändring är att brukningsavgiften, som tidigare varit uppdelad på Vatten och Avlopp, nu delas på Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet samt Dagvatten gata.

Avgiften för Dagvatten fastighet täcker dagvattenhanteringen inom fastigheten. Avgiften för Dagvatten gata ska enligt lagen betalas av samtliga VA-kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och
fastighetsägarna för lokalgator.

För bostäder i ett område med dagvattenhantering innebär den nya taxan normalt inte någon större förändring vad gäller den totala avgiften. För industrier och företag med stora tomtytor innebär det däremot vanligen en höjning. Detta beror på att dagvattenavgiften debiteras per kvadratmeter tomt,
istället för per kubikmeter avlopp.

– För företag med liten vattenförbrukning och stora tomtytor, till exempel parkeringar, innebär den nya dagvattentaxan oftast en höjning. Som fastighetsägare har man stor nytta av att regnvattnet avleds från tomt, gata och trottoar till kommunens dagvattensystem, bland annat minskar risken för
översvämningar vid kraftigt regn, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt NSVA.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att den är helt finansierad av de anslutna kunderna.

Den nya taxestrukturen finns sedan tidigare i Helsingborg och Svalöv. Senare under 2013 planeras den även att införas i Bjuv och Åstorp.

Tillbaka till nyheter