7 000 ton skräp spolas varje år ner i svenska toaletter

18 november, 2019

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och använder toaletten som papperskorg.

I Sverige spolar vi ner 7 000 ton skräp varje år. Skräpet orsakar stopp i ledningar och pumpstationer vilket gör att bräddningar sker, det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Dessutom är det en stor kostnad som i slutändan drabbar VA-kollektivet.

– NSVAs drifttekniker får återkommande larma om stopp och måste åka ut och ta bort det som orsakat stoppet. Det kan till exempel vara tops, tvättlappar, hushållspapper, blöjor, bindor, tamponger, snus och hår, säger Pär Gustafsson, avdelningschef avloppsrening på NSVA.

Avloppsreningsverken inom NSVA är byggda för att rena avloppsvattnet från organiskt material, fosfor, kväve samt för att reducera mängden parasiter och bakterier. Kemikalier och mediciner är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till och med förstöra reningsprocesserna i reningsverken, som ofta är biologiska. Följden blir att vattnet som släpps ut i hav och vattendrag inte är så rent som det borde vara.

– Vi måste sluta spola ner saker i toaletten som inte hör hemma där. De riskerar att komma orenade ut i hav, sjöar och vattendrag. Både växter, djur och även vi människor påverkas negativt av de föroreningar vi spolar ner. Dessutom vill vi alla att vattnet vi badar i på somrarna ska vara rent, säger Pär Gustafsson.

Vad ska spolas ner i toaletten?
Kiss, bajs och annat som kommer ur kroppen, samt toalettpapper.

Vad ska inte spolas ner?
Allt annat.

Fakta fulspolningar

Hushållspapper
Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Tops, tamponger och andra fasta material
Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hår
Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter
Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier och läkemedel
Reningsverken är inte byggda för att rena kemikalier och läkemedel. De följer istället med det renade vattnet ut i hav, sjöar och vattendrag och påverka miljön negativt. Dessutom kan de försämra reningsprocessen, som ofta är biologisk.

Målarfärg
Ingen målarfärg ska spolas ner i avloppet. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig, innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverk och miljön.

Matfett
Fett brukar kanske inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar i ledningarna som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem och till en allt större kostnad.

Hantera skräp på rätt sätt

Restavfall
Ha alltid en papperskorg i badrummet. I den kastar du allt ditt restavfall, som exempelvis tops, hår, tamponger, kontaktlinser och snus. Restavfallet förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Återvinnbart material
Skräp som kan återvinnas, exempelvis toarullen, källsorteras i din soptunna eller i ditt soprum.

Farligt avfall
Kemikalier som nagellack, aceton, målarfärg och sprayburkar lämnas till miljöstationen.

Läkemedel
Läkemedel lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.


Tillbaka till nyheter