​Fyra år efter skyfallen i kommunerna Bjuv och Åstorp; åtgärder för att minska risken för översvämning är ett långsiktigt arbete

12 juni, 2020

Onsdagen den 15 juni 2016 orsakade våldsamma regn stora problem med översvämningar på flera platser i kommunerna Bjuv och Åstorp. Sedan dess har NSVA arbetat i fyra år med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att minska risken för att en liknande situation ska uppstå igen.

– Det var ingen tvekan om att skyfallet 2016 hade en stor påverkan. Ett sådant här skyfall är inget vatten- och avloppssystem byggt för. Vi gjorde en del snabba insatser men framför allt har vi de senaste fyra åren genomfört flera projekt för att öka kapaciteten att avleda stora mängder regnvatten, säger Mats Norberg, gruppchef på NSVA.

Vad har NSVA gjort sedan översvämningen?

Under åren som gått har kontroll av lutning och dimensioner på ledningarna genomförts och datasimuleringar har gjorts över hur vattnet rinner i ledningsnätet. I båda kommunerna genomfördes under 2016-2017 akut underhållsspolning, rotskärningar, tätning av ledningar, täta lock, inmätning av VA-systemet samt registrering och handläggning av ersättningskrav från drabbade fastighetsägare.

– Vi har 19 pågående domstolsärenden i Bjuv, och ett i Åstorp som gäller omkopplingskrav, det vill säga felaktig avledning av dagvatten till spillvatten, säger Boel Lindqvist, tf gruppchef Utredning på NSVA.

Pågående och avslutade åtgärder

I vissa gator saknas dagvattenledningar och där avleds i många fall dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten) till ledningen som är avsedd för spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk). I många av dessa gator anläggs en ny dagvattenledning för att få separata ledningar för dag- och spillvatten vilket minskar både risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverk.

I Bjuvs kommun håller NSVA som bäst på att anlägga nya ledningar för vatten-, dag- och spillvatten i Baldersgatan, Odengatan och Torsgatan i Bjuv. Fler projekt som är planerade eller pågående i Bjuvs kommun är:

Bjuvs tätort

  • Fördröjningsmagasin Humlegatan har försenats på grund av långdragna tillståndsprocesser kombinerat med ett begränsat budgetutrymme 2020 och kommer att anläggas 2021.
  • I Västergatan projekteras det nu för en upprustning och uppdimensionering av ledningsnätet och genomförandet är planerat att starta i vinter 2020/2021. 
  • Förnyelse av spillvattenledningen längs med Boserupsbäcken där mycket dagvatten nått spillvattenledningen. Planer finns på fler etapper längs bäcken.

Billesholm

  • Fördröjningsmagasin i anslutning till Fibergatan och Västergatan. Vid Västergatan är en fördröjningsyta redan färdig.

Ekeby

  • I Allégatan har såväl ledningar som brunnar tätats för att minska översvämningsrisken.
  • I Petersgatan samt Södergatan har de kombinerade ledningarna ersatts med separata ledningar och en fördröjningsdamm har skapats.

NSVA jobbar också med skyfallskartering för att se vilka vägar vattnet tar vid skyfall. Just nu byggs en modell för den del av Bjuvs tätort som inte ingick i en tidigare modell. Även Ekeby och Billesholm ingår i den nya modellen.

– Skyfallskarteringen ska redovisa hur riskerna för översvämning ser ut idag samt visa var ledningsnätet inte uppfyller dimensioneringskraven. Det tar tid att bygga dessa datormodeller så en slutredovisning är planerad till årsskiftet 2020/2021, säger Boel Lindqvist.

I Åstorps kommun är det främst Hyllinge och Nyvång som drabbades av skyfallet 2016. Öster om Hyllinge inom Vegeåns avrinningsområde planeras en våtmark och på Parkgatan i Hyllinge finns äldre fastigheter med garage i källaren. Vid skyfall rinner vatten ner i garagenedfarten och in i källaren i värsta fall. Som fastighetsägare är det extra viktigt att kontrollera att den brunn som tar emot vattnet inte är kopplad på spillvattenledningen för då dränker man både sig själv och sina grannar vid kraftiga regn. Denna brunn ska vara kopplad till en pump som i sin tur pumpar vattnet till dagvattenledningen.

– Vi utreder bästa åtgärder i Parkgatan för att kombinera utbyte av gamla ledningar med att minska översvämningsrisken och detta pågår året ut för byggstart 2021, säger Mats Norberg.

Vad väntar framöver?

För Bjuv i stort är det fokus på att genomföra de åtgärder som beslutats i dagvattenplanen för att hantera skyfall i ett större sammanhang. I Ekeby fortsätter NSVA med att anlägga dagvattenledningar där det i dagsläget inte finns ledningar. I Bjuvs tätort läggs ett extra stort fokus på att dimensionera upp och förnya ledningsnätet för att minska översvämningsrisken.

– Allt eftersom vi utreder och filmar ledningsnätet justerar vi våra investeringsplaner för att rusta upp ledningsnätet där behovet är som störst. Vi lägger även stor vikt vid att samordna med andra grävande aktörer och detta gäller alla NSVA-kommuner, säger Mats Norberg.

I Åstorp finns det största planerade projektet för att minska översvämningsrisken i Nyvång, på Carl Cervins gata. Där planeras äldre ledningar bytas ut om ett par år. Ledningarna ska även här dimensioneras upp och ett fördröjningsmagasin ska anläggas för att minska översvämningsrisken.

Tips inför sommarens regn

Det är oftast på sommaren som de kraftiga regnen faller. Har du källare skickar vi med en påminnelse.

– Det finns alltid en risk för att källaren översvämmas vid skyfall. Källaren är normalt sett inte avsedd för bostadsändamål så lagra inte föremål eller annat känsligt material på golvet som du är rädd om, säger Boel Lindqvist.

Tips och fakta

Läs mer om projekten som pågår i kommunerna: projekt.nsva.se

Läs mer på nsva.se/råd och tips om översvämningar och vad du kan göra för att skydda din egendom.

Tillbaka till nyheter