Landskrona

Planerat arbete 2017-07-10 09:02
Landskrona: Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan

Projektet som går ut på att separera de kommunala spill- och dagvattenledningarna i området kring Kvarntorget Plorren och Vagnmansgatan har startat. Genom att separera dessa ledningar minskas belastningen på avloppsreningsverket Lundåkraverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

För att projektet ska kunna genomföras som planerat måste NSVA undersöka hur VA-ledningarna är kopplade. Denna undersökning, som genomförs med hjälp av firman Söderlindhs, kommer att ske under vecka 32 med start måndagen den 7 augusti. Undersökningen är helt ofarlig men det kan komma rök från stuprör och avloppsbrunnar under tiden, även inomhus. Berörda fastighetsägare aviseras via brev.

Läs gärna mer om projektet.

Om du har några frågor hör gärna av dig till oss på tel 010-490 97 00 eller e-post kundservice@nsva.se. Svar på många frågor finns även här på www.nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-08-07 00:00 Beräknas klart: 2017-08-11
Pågående projekt 2017-06-26 10:26
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-14 14:36
Landskrona: Mejerivägen, Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen är från 1959, ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut.

Tänkt start för entreprenaden är vecka 27. NCC kommer då att påbörja förberedande arbetsuppgifter för att sedan återuppta arbetet i vecka 32. Projektet beräknas att vara klart under hösten 2017.

Startdatum: 2017-07-03 08:00 Beräknas klart: hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-05-15 09:27
Landskrona: Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och åtgärden bidrar även till minskad belastning på våra reningsverk.

Startdatum: 2017-08-28 08:00 Beräknas klart: december 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Våren 2018
Läs mer >>