Driftinformation

Akut vattenläcka 2018-06-21 20:38
Helsingborg: Kontrollörsgatan 8

En akut vattenläcka har inträffat på Kontrollörsgatan med omnejd.Vattnet kommer att stängas av för lagning. Vattentank kommer att sättas ut i korsningen Kontrollörsgatan/Skogstorpsgatan.

Uppdatering kl 14:25: personal är på plats och åtgärdsarbete pågår. Läckan beräknas vara åtgärdad under kvällen. 

Uppdatering kl 20:38: Vattenläckan är åtgärdad och vattnet ska vara tillbaka för berörda. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det förekomma luft och missfärgningar. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: korsningen Kontrollörsgatan/Skogstorpsgatan
Startdatum: 2018-06-21 03:56 Beräknas klart: Under kvällen
Akut vattenläcka 2018-06-20 13:32
Helsingborg: Kärvegatan, Änggatan samt delar av Björkliden

En akut vattenläcka har uppstått i området och vattnet kommer behöva stängas av för flertalet fastigheter på ovan nämnda adresser medan lagningsarbete pågår.

 

Uppdatering 20/6 kl 14:45:

Lagningsarbetet kan inte slutföras idag, utan kommer istället att återupptas under morgondagen, torsdagen den 21/6. Berörda fastigheter har således fortfarande vatten fram till att arbetet påbörjas under torsdagen.

 

Uppdatering kl 16:15:

Vi har fått information om att en del kunder på ovan adresser, trots uppskjutet arbete, ändå är utan vatten. Vår jourpersonal är underrättad om detta och de arbetar med problemet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-20 13:32 Beräknas klart: Under eftermiddagen
Pågående projekt 2018-06-20 10:42
Landskrona: Järnvägsgatan norra och S:t Olovsgatan

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet minskar vid häftiga regn, så kallad bräddning.

Startdatum: 2017-10-23 13:38 Beräknas klart: i slutet av 2018
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-06-20 09:47
Åstorp: Ejdergatan 8 och Parkgatan 22, Hyllinge

Under vecka 26 kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp att besiktiga takavlopp, spygatter (utvändiga golvbrunnar) och eventuella dagvattenbrunnar på ovan nämnda fastigheter i Hyllinge. Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till fastigheterna (tomterna), men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörd(a).

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunn/ar kommer NSVA att meddela berörd och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Felkopplade ledningar ger ökad risk för översvämningar

Kommunens avloppsnät består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja spill- och dagvatten åt är att reningsverket endast belastas med spillvatten, vilket medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna. Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen), vilket ger en ökad risk för översvämningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-25 08:00 Beräknas klart: vecka 26
Planerat arbete 2018-06-19 14:50
Bjuv: Brogatan 1, Enbärsgatan 3, Gunnarstorpsvägen 16, Irisgatan 2, 9 och 15, Klövergatan 1, 6, 8, 10 och 16, Kolonivägen 15, Konvaljegatan 3, Krassegatan 4, 8 och 12, Kroksgatan 5, 9 och 20, Kummingatan 2 och 10, Liljegatan 2, Norra Storgatan 51, Parkgatan 30, Safirgatan 3 och 5, Sellebergavägen 14, Sjukhusvägen 13, 25, 33, 35, 37 och 41, Släntgatan 6 A, Smedgatan 6, Topasgatan 3

Med start måndagen den 25 juni kommer Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp att besiktiga takavlopp, spygatter (utvändiga golvbrunnar) och eventuella dagvattenbrunnar på ovan nämnda fastigheter i Bjuv. Undersökningen görs för att klarlägga vart stuprör och dylikt är anslutna. Besiktningen utförs av personal från företaget Sweco.

Vid besiktningen kommer Sweco att spola färgat vatten i stuprören och undersöka till vilka ledningar det rinner. Personalen som utför besiktningen behöver tillträde till fastigheterna (tomterna), men inte till någon byggnad. Om ett sådant behov skulle uppstå kommer Sweco att kontakta berörd(a).

Om det visar sig att fastigheten har felaktigt anslutna stuprör och/eller gårdsbrunn/ar kommer NSVA att meddela berörd och klargöra hur denna åtgärdar detta.

Felkopplade ledningar ger ökad risk för översvämningar

Kommunens avloppsnät består av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja spill- och dagvatten åt är att reningsverket endast belastas med spillvatten, vilket medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna. Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen), vilket ger en ökad risk för översvämningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-25 08:00 Beräknas klart: 2018-07-06 17:00
Planerat arbete 2018-06-19 09:46
Helsingborg: Gantofta; Åkergatan 1-21 samt 2-22

På grund av ventilarbete torsdagen den 21/6 kommer vattnet stängas av för ovan angivna fastigheter mellan kl 10.00-12.00.

Berörda fastighetsägare har aviserats.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-21 10:00 Beräknas klart: 2018-06-21 12:00
Pågående projekt 2018-06-15 11:07
Båstad: Hagagatan, Hagalundsgatan, Köpmansgatan, Skvaltkvarnsvägen och Tarravägen

Uppdatering 2018-06-15: projektet är färdiganlagt och slutbesiktigat med godkänt resultat. Endast några återställningsarbeten kvarstår. Tillfällig asfalt är lagd, slutlig asfaltering sker i oktober.

Befintliga vattenledningar är gamla och uttjänta och därav i dåligt skick och har orsakat flertalet vattenläckor. Dessa ledningar kommer därför att bytas ut.

Det finns även en olycklig ledningsposition på privata tomter vilken måste åtgärdas. Skulle en läcka uppstå i detta område skulle denna kunna skada intilliggande fastigheter.

Dagvattenavrinningen i Hagagatan är otillräcklig och befintliga dagvattenledningar i området uppfyller inte dagens dimensionskrav, vilka har ändrats under de senaste åren för att bland annat ta hänsyn till nya klimatfaktorer, med kraftigare och mer ihållande regn.

Samtidigt med förnyelsen av dricksvattennätet ska befintlig ledning mellan Hagagatan och Tarravägen, vilken idag ligger i grönområdet mellan husen, tas bort.

Startdatum: 2017-10-30 08:00 Beräknas klart: 2018-04-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-06-11 11:09
Bjuv: Mörarpsvägen

NSVA har fått i uppdrag av Bjuvs kommun att byta ut vattenledningar och att bygga ut dagvattensystemet för att minska risken för framtida översvämningar i Mörarpsvägen. Arbetet kommer att utföras av NCC.

När VA-arbetena är klara kommer Bjuvs kommun att bygga om gatan.

Ett informationsmöte är planerat och en kallelse från Bjuvs kommun kommer att skickas ut till berörda fastigheter.

Startdatum: 2017-12-04 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-06-11 10:53
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2018-2019 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2020
Läs mer >>
Planerat arbete 2018-06-11 08:26
Båstad: Lilla Stenlid, Torekov

Under perioden 20180618 - 20180731 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna på fastigheterna i området Lilla Stenlid i Torekov är kopplade. Arbetet pågår vardagar kl 07:00-15:30. 

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-06-18 07:00 Beräknas klart: 2018-07-31 15:30
Planerat arbete 2018-05-25 11:45
Helsingborg: Elias Follins gata 20-24

Med start på onsdag den 14 mars till och med torsdagen den 31 maj kommer schaktnings- och grävarbeten utföras i Elias Follins gata mellan klockan 07.00 och 16.00. Då fortsätter NSVAs projekt med att byta ut den kombinerade avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. Detta arbete utförs för att minska belastningen på reningsverket och för att minska risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning). I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny. Entreprenör är NCC.

Under denna period kommer Elias Follins gata 20-24 vara avstängd för biltrafik. Du kommer alltid att ha tillträde till din fastighet till fots. Dagtid kan du uppleva en del buller och vibrationer från schaktarbetarna utanför och från transporter.

Under perioden kommer tillfälligt vatten att kopplas in till fastigheterna på gatan. Vid speciella tillfällen, som omkopplingar, måste vattnet stängas av. Information om när detta sker kommer att meddelas i god tid före avstängning. I samband med omkoppling och vattenavstängning finns risk för missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.
För detaljerade frågor om projektet, vägavstängningar och så vidare får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare (se kontaktuppgifter längre ned).

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som detta medför.

Berörda fastighetsägare informeras via informationslapp i brevlådan.

Läs gärna mer om VA-projektet här.

Vid eventuella frågor hänvisas till projektledare Erik Kalla, tel. 010- 490 97 00, mejl: erik.kalla@nsva.se

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-03-14 07:00 Beräknas klart: vecka 27 2018
Pågående projekt 2018-05-25 11:44
Helsingborg: Elias Follins gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Elias Follins gata.

För att minska belastningen på reningsverket och för att minska
risken för att orenat avloppsvatten släpps ut i havet vid häftiga regn (så kallad bräddning), kommer den kombinerade avloppsledningen i Elias Follins gata att bytas ut till ett duplikatsystem där dag- och spillvatten avleds i separata ledningar. I samband med detta arbete byts även vattenledningen ut till en ny.

Startdatum: 2018-03-12 08:00 Beräknas klart: vecka 27 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-05-17 08:30
Båstad: Bjärevägen och Slammarpsvägen, Förslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA att utföra ett kompletterande VA-arbete längst in på Slammarpsvägen vid vändplanen. Syftet är att avlasta dagvattennätet och vid kraftiga regn ge vattnet en möjlighet att brädda ut på grönytan i Slammarpsvägens förlängning.

Dagvattennätet är idag underdimensionerat väster om Bjärevägen i Förslöv och vid tidigare kraftiga regn har översvämningar skett. NSVA har därför under senaste tiden, tillsammans med Båstads kommun, tittat på olika lösningar för att fördröja dagvatten vid denna plats. Då kommunen inte har fastställt detaljplanen för detta område är det idag inte möjligt att bygga någon dagvattendamm för att fördröja dagvattnet, vilket brukar vara huvudspåret då fördröjning av dagvatten behöver ske.

Startdatum: 2018-05-28 08:00 Beräknas klart: juni 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-05-17 07:30
Båstad: Fjärdingsmansvägen, Förslöv

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Fjärdingsmansvägen i Förslöv. Syftet är att byta ut dricksvattenledningen och att förlägga en ny dagvattenledning.

Ett antal gator väster om Ljungbyholmsvägen har eller har haft äldre ledningar med många historiska läckor och som har sanerats efter hand de senaste åren. Nu är det Fjärdingsmansvägens tur att få nya ledningar och i samband med detta kommer NSVA samtidigt att anlägga kommunalt dagvatten i gatan, vilket betyder att det kommer finnas möjlighet, för de fastighetsägare som vill, att även ansluta sig till kommunal dagvattenhantering.

Startdatum: 2018-09-17 08:00 Beräknas klart: vintern 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-04-12 08:57
Helsingborg: Drottninggatan, mellan Halalid och Johan Banérs gata

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Drottninggatan, delen mellan Johan Banérs gata och Halalid. Preliminär byggstart är mars 2018 och arbetet beräknas vara klart under hösten/vintern 2018.

Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB och projekteras av Marklaget.

Startdatum: 2018-05-02 08:00 Beräknas klart: hösten/vintern 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-04-04 08:42
Helsingborg: Grönkullagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten utmed Grönkullagatan på grund av nybyggnation av fastigheter.

Startdatum: 2018-04-03 08:00 Beräknas klart: 2018-06-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 09:05
Landskrona: Varvsvägen

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA att utföra VA-arbeten i Varvsvägen.

Startdatum: 2017-12-21 08:00 Beräknas klart: hösten 2020
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-19 08:25
Helsingborg: Wrangelsgatan och Aschebergsgatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA med start i januari utföra VA-arbeten i Wrangelsgatan och Aschebergsgatan (delen mellan Karl X Gustavs gata och Wrangelsgatan). Arbetet kommer att utföras av MVB Syd AB.

I berörda gator finns idag en kombinerad ledning som tar hand om både dag - och spillvatten. Den kombinerade ledningen kommer att ersättas av två separata ledningar, en för dagvatten och en för spillvatten. I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas.

Startdatum: 2018-01-29 08:00 Beräknas klart: juli 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-14 10:18
Landskrona: Kvarngatan Plorren och Vagmansgatan

Under perioden 2017-2019 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett projekt i området kring Kvarntoget Plorren och Vagnmansgatan för att separera de kommunala avloppsledningarna för spill- och dagvatten.

Genom att separera ledningarna för dagvatten och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också.

 

Startdatum: 2017-06-26 10:26 Beräknas klart: 2019-12-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-10 12:56
Bjuv: Södergatan, Torsgatan och Lillgatan, Ekeby

På uppdrag av Bjuvs kommun kommer NSVA att utföra ett VA-saneringsprojekt i Södergatan, Torsgatan och Lillgatan. Här kommer nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten att förläggas.

Startdatum: 2018-08-27 07:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-09 14:15
Åstorp: Djäknelyckan

På uppdrag av Åstorps kommun kommer NSVA att utföra VA-arbeten som erbjuder dagvattenanslutningar till ett antal fastigheter längs Östra Vägen i Åstorp.

För de kommunala huvudledningar som idag ligger inne på de privata fastigheterna Djäknelyckan 1-4 ges en komplett omläggning. Huvudledningar för dricksvatten, dagvatten samt spillvatten får ny sträckning utanför fastigheterna.

Startdatum: 2018-03-26 07:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-08 16:27
Helsingborg: Grubbagatan

På uppdrag av Helsingborgs stad kommer NSVA att utföra VA-sanering i Grubbagatan. Projektet avser sträckan från Grubbagatans vändzon norrut bort till P-platserna. Här kommer nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten att förläggas.

Grubbagatan har uppstått som ett projekt eftersom denna gata ingår i stadens asfalteringsprogram. Idag ligger det en kombinerad ledning för dag- och spillvatten från år 1909 i gatan som nu ska separeras.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskar belastningen på reningsverket och risken för att släppa ut orenat avloppsvatten, så kallad bräddning, blir mindre vid häftiga regn.

Startdatum: 2018-08-13 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-03-08 15:15
Svalöv: Televägen, Tågarp

Dagvattenledningen från södra sidan av järnvägen och ner i Televägen har konstaterats vara defekt och i behov av att bytas ut. När detta nu görs ser vi även över resterande rörsträckning ner till Råån och lägger om denna också, men med en ny placering.

Under 2014 renoverades den befintliga spillvattenledningen i Televägen i Tågarp då denna var i dåligt skick. I samband med detta arbete filmades även den parallellt liggande dagvattenledningen, vilken har sitt utlopp i Råån norr om Televägen. Dagvattenledningen befanns vara i väldigt dåligt skick, men man väntade med åtgärder då den ansågs inte vara möjlig att renovera med strumpinfodring, så kallad relining.

Startdatum: 2018-04-16 07:00 Beräknas klart: hösten 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2018-01-12 14:30
Landskrona: Säby

NSVA bygger om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: våren 2019
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-06-07 11:32
Båstad: Förslöv/Vadebäck

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Båstads kommun på uppdrag av densamma. I Båstads kommun finns cirka 2700 fastigheter med enskilt avlopp. En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2012. Du kan ta del av strategin på Båstad kommuns hemsida. Strategin innebär kortfattat att NSVA tillsammans med miljöförvaltningen har upprättat en tidsangiven utbyggnadsplan för områden på landsbygden. Som bakgrund ligger miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Ett av de prioriterade områdena är Förslöv/Vadebäck med ca 23 fastigheter. Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde och detta, kombinerat med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, gör att området är upptaget i landsbygdsstrategin och därför kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Startdatum: 2017-11-01 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-20 07:50
Helsingborg: Oceanpiren

Det pågående VA-arbetet är ett delprojekt inom utvecklingen av den nya stadsdelen Oceanhamnen. Här ska det byggas bostäder, kontor, restauranger och handel. Byggstart av bostäder planeras till slutet av 2017.

Startdatum: 2016-10-01 07:50 Beräknas klart: 2017-05-31 00:00
Läs mer >>
Pågående projekt 2017-03-03 09:29
Helsingborg: Sofiehällsvägen i Mörarp
Startdatum: 2017-05-01 08:00 Beräknas klart: december 2018
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-12-08 15:13
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-12-08 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>