Driftinformation

Planerat arbete 2016-09-30 10:32
Bjuv: södra Billesholm

I samband med VA-arbete i det södra området av Billesholm måste vi stänga av vattnet till fastigheterna på måndag 3/10 kl 19:30-21:30. Vi ber om överseende med de besvär detta orsakar.

Berörda fastighetsägare kommer att aviseras. Berörda fastigheter ligger huvudsakligen söder om Kungsgårdsvägen, men även fastigheterna på Rastgatan och Slöjdgatan drabbas.

Vi rekommenderar att man tappar upp vatten för eget behov innan vattnet stängs av.

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är helt ofarligt, spola kallvatten några minuter så försvinner luft och missfärgningar.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-03 19:30 Beräknas klart: 2016-10-03 21:30
Planerat arbete 2016-09-29 13:30
Bjuv: södra Billesholm

På uppdrag av NSVA kommer Pollex AB med start i oktober 2016 att utföra ispiggning och renspolning av vattenledningsnätet i södra Billesholm, området söder om Kungsgårdsvägen. Spolning leder till bibehållen och förbättrad vattenkvalitet.

Arbetsmetod

Pollex AB kommer att använda sig av två arbetsmetoder, ispiggning och luft- och vattenspolning.

Is leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Isen avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret och spolas ut.

Luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret och spolas ut.

Påverkan

Missfärgat vatten kan förekomma i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är ofarlig, men använd inte starkt missfärgat vatten till matlagning eller dryck. Det är viktigt att låta vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade eftersom filter och ventiler kan sättas igen.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i början av oktober och pågå till slutet av oktober 2016. Spolningen delas upp i etapper. 

Berörda fastighetsägare kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information finns uppmaning att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren den dag fastigheten direkt berörs av spolningen.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva spolning mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle.

Vi ber om överseende för de olägenheter som renspolningen medför. Vi hoppas på din förståelse eftersom resultatet ska leda till att du får en stabil och god vattenkvalitet i kranen.

Ytterligare information lämnas av NSVA:

Dejan Tucakov, VA-ingenjör, telefon 010- 495 87 14.

 

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-03 08:00 Beräknas klart: slutet av oktober 2016
Akut vattenläcka 2016-09-29 08:32
Helsingborg: Brytstugevägen och Fyrverkaregatan

En akut vattenläcka har uppstått som innebär att fastigheterna på ovan nämnda adresser är utan vatten. NSVAs personal är på plats och arbete med att åtgärda läckan pågår.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-09-29 08:32 Beräknas klart: Under förmiddagen
Planerat arbete 2016-09-27 09:15
Svalöv: Svalöv, Kågeröd, Tågarp, Billeberga, Teckomatorp, Norrvidinge

Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun kommer att ske vardagar klockan 8-16. Vi startar måndag 3/10 i Svalöv. Spolningen i Svalövs kommun pågår under fyra veckor i oktober månad.


------------------------
Spolning per ort:
Svalöv: måndag 3/10 till fredag 7/10
Kågeröd: måndag 10/10 till torsdag 13/10
Tågarp: fredag 14/10 till måndag 17/10
Billeberga: tisdag 18/10 till torsdag 20/10
Teckomatorp: fredag 21/10 till tisdag 25/10
Norrvidinge: fredag den 26/10
_______________


Hur påverkas jag?
Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck. Missfärgning av vattnet kan också förekomma.
NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Undvik att diska och tvätta under tiden spolningen pågår.

Karta hittar du här.

Eventuella ändringar kommer att meddelas på denna sida.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-10-03 07:00 Beräknas klart: 2016-10-26 16:00
Planerat arbete 2016-09-20 10:23
Bjuv: Bjuvs kommun

NSVA installerar UV-aggregat i Bjuvs vattentorn. Detta är ytterligare ett sätt att säkra dricksvattenkvaliteten i Bjuv. Installationen pågår från och med torsdagen den 22 september till och med torsdagen den 6 oktober. Under denna tid passar NSVA även på att göra planerat underhållsarbete på tornet. Medan arbetet pågår kan sämre tryck och missfärgat vatten förekomma.

Vad gör jag om vattnet är missfärgat?

NSVA rekommenderar inte att man dricker vattnet när det är missfärgat. Vår rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man dricker det. Spola kallvatten i minst 30 minuter (högsta tryck), eventuellt längre. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010- 490 97 00.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2016-09-22 06:00 Beräknas klart: 2016-10-06
Pågående projekt 2016-09-20 08:12
Bjuv: Jens Billes gata och Ängsgatan, Billesholm

Dricksvattenledningen som idag ligger i ovan nämnda gator är i dåligt skick och flertalet läckor har uppstått. För att trygga dricksvattendistributionen till fastigheterna kommer den befintliga vattenledningen att bytas ut.

Startdatum: 2016-10-03 08:00 Beräknas klart: slutet av november
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-09-08 13:16
Helsingborg: Elinebergsvägen

Med start i slutet av september 2016 kommer NSVA att lägga en ny huvudvattenledning i Elinebergsvägen, i sträckan mellan Ramlösavägen och Lagmansgatan.

Startdatum: 2016-09-26 08:00 Beräknas klart: juni 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-08-26 11:51
Landskrona: Varvsvägen

På en sträcka av cirka 100 meter ska det infodras en ny vattenledning. En 250 mm PE-ledning ska infodras inuti en gammal 300 mm ledning.

Startdatum: 2016-08-29 08:00 Beräknas klart: 2016-09-30
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-08-26 11:42
Bjuv: Gnejsgatan

Nyinvestering på landsbygden för att förse sju fastigheter i Bjuvs nordvästra hörn med spillvatten för att motsvara utsläppskraven.

Startdatum: 2016-06-27 07:00 Beräknas klart: slutet av september.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-08-17 11:14
Helsingborg: Furutorpsgatan

NSVA kommer på uppdrag av Helsingborgs stad utföra VA-arbete på Furutorpsgatan och det gäller sträckan mellan Södra Stenbocksgatan och Gasverksgatan.

Startdatum: 2016-08-24 08:00 Beräknas klart: vecka 42
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-15 09:03
Helsingborg: Aspögatan, Ekögatan, Hasslögatan och Sturkögatan, Rydebäck

Omhändertagningen av dagvattnet ska utredas och byggas om. Dagvattenledningarna är för små och klarar inte av de regn som kommer idag. En vattenledning ska bytas då flera vattenläckor har uppstått.

Startdatum: 2016-09-12 08:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-07-13 13:00
Svalöv: området Parken, Teckomatorp

Nytt spillvattenledningsnät skall dras ut till åtta st fastigheter. Systemet blir trycksatt spillvattenledning och varje fastighet kommer att få en LTA-station.

Startdatum: 2016-09-19 08:00 Beräknas klart: december 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-14 08:00
Helsingborg: Öresundsverket

Under sommaren genomför NSVA flera underhållsprojekt på Öresundsverket, som för att anläggningen ska bli mer effektiv och energisnål. Arbetena görs på sommaren eftersom den biologiska reningsprocessen fungerar bäst då, samtidigt som anläggningen hanterar mindre vatten sommartid.

Startdatum: 2016-06-14 08:00 Beräknas klart: September
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-06-13 10:00
Landskrona: Säby

Med början i höst kommer NSVA att bygga om Säby tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten till Landskrona stad. Arbetet medför ökad driftsäkerhet samt minskade driftkostnader. 

Startdatum: 2016-10-01 00:00 Beräknas klart: Hösten 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-31 16:30
Helsingborg: Aspavägen och Södra Kvistoftavägen, Kvistofta

NSVA har av Helsingborgs stad fått i uppdrag att bygga ut avloppsledningsnätet till fastigheter vid Aspavägen och Södra Kvistoftavägen.

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp ett (väster om Södra Kvistoftavägen) beräknas klart under sommaren 2016 och etapp två (öster om Södra Kvistoftavägen) kommer att pågå under peioden 15 januari - 15 april 2017.

Startdatum: 2016-02-29 08:00 Beräknas klart: april 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-05-17 14:00
Landskrona: Järnvägsgatan

Under våren har vi bytt ut dricksvatten- och dagvattenledningarna på Järnvägsgatan mellan Nygatan och Österleden. Samtidigt har Landskrona stads entreprenör PEAB lagt om gatstensbeläggningen på vägsträckan. 

VA-arbeten har även utförts i korsningarna med Norra Långgatan och Österleden. Arbetet beräknades initialt vara helt klart i juni. Då projektet ökat i omfattning under arbetets gång har vi i samråd med Landskrona stad beslutat att skjuta upp slutförandet av VA-arbetena till hösten. Detta för att minska trafikstörningarna i centrum under sommaren.

Österleden är öppen för trafik, men delar av Järnvägsgatan är fortfarande avstängd för återställningsarbete. Asfaltering kommer att utföras av PEAB längre fram.

Startdatum: 2016-03-01 08:00 Beräknas klart: hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-19 08:00
Helsingborg: Runristargatan

Med början vecka 14 byter vi ut vattenledningarna som försörjer fastigheterna på Runristargatan med vatten. Samtidigt byter Öresundskraft ut fjärrvärmeledningarna i området.

Startdatum: 2016-04-04 07:00 Beräknas klart: Sommaren 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-15 13:00
Båstad: Sigurdsvägen, Förslöv

Eftersom befintlig vattenledning är dålig och många läckor har lagats kommer NSVA att lägga en ny vattenledning i gatan. Samtidigt läggs en dagvattenledning för framtida bruk samt ny spillvattenledning till ett par fastigheter.

Startdatum: 2016-03-21 07:00 Beräknas klart: Hösten 2016
Läs mer >>
Pågående projekt 2016-03-07 08:00
Åstorp: Maglaby och Högalid

Under 2016-2017 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.

Startdatum: 2015-10-27 13:41 Beräknas klart: 2017
Läs mer >>
Pågående projekt 2015-11-16 08:00
Svalöv: Norrvidinge

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till 119 fastigheter i Norrvidinge med omnejd är så gott som klar. Inkopplingen är dock försenad, dels på grund av att dricksvattenproverna ännu inte är godkända, dels då NSVAs upphandling av LTA-pumpstationer har blivit överklagad och måste göras om. Vi beräknar att inkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan ske i början av 2016.

Startdatum: 2015-03-16 10:05 Beräknas klart: Början av 2016
Läs mer >>