Öresundsverket

Öresundsverket

Öresundsverket från ovan.

Öresundsverket togs i drift 1974 och ligger nära färjeläget i Helsingborg. Omkring 138 000 personer samt en mängd större och mindre industrier är anslutna till reningsverket, som tar emot i genomsnitt 55 000 kubikmeter vatten varje dygn.

Öresundsverket är ett av Sveriges största reningsverk som enbart drivs med biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts normalt för att rena vattnet från fosfor. Vid flödestoppar finns utjämningsbassänger till vilka vattnet kan pumpas. Där är det möjligt att tillsätta fällningskemikaler för avskiljning av fosfor och syreförbrukande ämnen vid behov.

Först renas vattnet mekaniskt genom ett galler. I gallret rensas material som är större än 3 mm bort. Här hittar man allt från matrester och papper till skräp som inte borde hamnat i avloppet. Under 2019 samlades här upp ca 304 ton material. Allt som fastnar här går vidare som restavfall till en avfallsanläggning medan vattnet rinner vidare.

Efter gallret låter man grus och sten sjunka till botten i ett luftat sandfång. Vattnet leds sedan till försedimenteringsbassänger vars syfte är att separera större partiklar från vattnet samt att producera lättnedbrytbar kolkälla vilket behövs för den biologiska reningen. Den lättnedbrytbara kolkällan produceras genom hydrolys av slammet i försedimenteringsbassängerna.

I det efterföljande biologiska reningssteget renas vattnet med hjälp av bakterier i en aktivslamprocess som innefattar både luftade och syrefria zoner. Bakterierna bryter ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. Kvävet lämnar vattnet som kvävgas som går upp till atmosfären. Bakterierna växer i flockar som efter det biologiska reningssteget avskiljs från vattenfasen genom sedimentation. I sedimentationsbassängerna avskiljs det mesta av bakterierna och föroreningarna.

För att ta bort små partiklar och vara säker på att vattnet är renat till rätt nivå, rinner det genom ett sandfilter innan det leds ut i Öresund.

Vid kraftiga regn ökar mängden vatten som kommer till reningsverket. En av orsakerna är att dagvatten och spillvatten på flera håll delar ledningar med varandra. När det händer används stora utjämningsbassänger för att utjämna flödena tills det slutar regna. Därefter pumpas vattnet tillbaka in i det vanliga reningssystemet.

Innan det renade vattnet släpps ut i Öresund använder Öresundskraft spillvärmen i vattnet för att producera fjärrvärme på närliggande Västhamnsverket. På så sätt bidrar Öresundsverket med Helsingborgs fjärrvärmebehov, samtidigt som temperaturen på vattnet sänks till samma nivå som vattnet i Öresund.

I samband med det mekaniska och det biologiska reningssteget bildas slam. Detta samlas upp och förtjockas innan det förs till rötkammaren. I rötkammaren bryter bakterier ner slammet och samtidigt bildas gas. Gasen uppgraderas på plats till biogas som säljs på det europeiska gasnätet.

Det rötade slammet avvattnas med hjälp av en centrifug och en skruvpress. Det avvattnade slammet används bland annat som växtnäring och till jordförbättring samt anläggningsjord.

Sedan 2019 har Öresundsverket försetts med luktreducerande åtgärder för att minska omgivningspåverkan med avseende på lukt. Detta innebär att bland annat slamhanteringen och försedimenteringen byggts in och försetts med frånluftsfläktar som leder luften till en skorsten där luften släpps ut på 120 meters höjd.