Järnvägsgatan norra och S:t Olovsgatan

Pågående projekt 2018-06-20 10:42
Landskrona: Järnvägsgatan norra och S:t Olovsgatan

Under delar av 2017 och 2018 kommer NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) att genomföra ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar vi också på att byta ut vattenledningen.

Genom att separera ledningarna för dag- och spillvatten minskas belastningen på reningsverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskas också.

Startdatum: 2017-10-23 13:38 Beräknas klart: i slutet av 2018

Detta gör vi

Hösten/vintern 2017 påbörjas projekteringsfasen och man kommer kunna se personal ute i kvarteren i syfte att skaffa information om det befintliga läget gällande det som ligger i marken idag. De fastigheter som har ett behov av att separera sitt spill- och dagvatten kommer att bli kontaktade. Samtliga berörda fastighetsägare kommer även att bli kontaktade gällande anslutningspunkter för serviser.

Entreprenadupphandling genomförs under våren 2018.

Förbesiktning av fastigheter utförs. Fastighetsägare som finns inom området kommer att kontaktas av besiktningsföretaget när det närmar sig. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och dylikt på fasader, murar och så vidare.

Entreprenadarbetet startar i mitten av augusti 2018 och planeras vara avslutat före årsskiftet.

Avstängningsmöjligheterna av vattenledningar kommer avgöra om entreprenaden kommer att påbörjas i korsningen med Föreningsgatan och röra sig norrut, alternativt i S:t Olovsgatan västra del och då röra sig österut.

Efterbesiktning av fastigheter utförs efter färdigställd entreprenad. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas för planeringen av detta.

Så påverkas du

Under entreprenadutförandet kommer trafikstörningar, inskränkningar i parkeringsmöjligheterna på gatan samt störande ljud från maskiner att uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Fastighetsägare kan komma att behöva separera spillvattenservis och dagvattenservis på sina fastigheter om dessa inte redan är separerade. Allt arbete inne på fastighet och fram till anslutningspunkterna, cirka 0,5 meter utanför tomtgräns, bekostas av fastighetsägaren.

Entreprenör

NCC

För allmän information: Alf Östberg, projektledare, NSVA. Tel: 010-490 97 45. E-post: alf.ostberg@nsva.se

För anslutningsfrågor:

Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 98 62. E-post: niclas.kristiansson@nsva.se

Karl-Johan Weinitz, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-495 87 79. E-post: karl-johan.weinitz@nsva.se