Kvidinge reningsverk

Kvidinge reningsverk

Kvidinge reningsverk från ovan.

Verksamhetsområdet omfattar Kvidinge samhälle och Sönnarslöv. Cirka 1900 personer är anslutna. På reningsverket renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet leds sedan ut i en bäck som senare mynnar i Rönne å.

Avloppsvattnet som kommer till Kvidinge reningsverk passerar först ett rensgaller. Där avskiljs större partiklar som papper och trasor mm.

Efter gallret leds vattnet till en biologisk rening som består av en aktivslamanläggning. Här bryter mikroorganismer ner organiskt material och tar upp näringsämnen som kväve och fosfor. I inloppet till den biologiska reningen tillsätts fällningskemikalie för fällning av fosfor genom så kallad simultanfällning.

Vattnet tillsammans med det biologiska och kemiska slammet leds vidare till mellansedimenteringen där huvudmängden av slammet avskiljs från vattnet. Delar av slammet pumpas tillbaka som returslam till det luftade aktivslamsteget, medan överskottslammet pumpas till ett dekanterbart slamlager.

Vattnet fortsätter till en slutsedimenteringen via en pumpstation. I denna pumpstation kan det även ske bräddning vid behov. I slutsedimenteringen avskiljs de kvarvarande partiklarna innan det renade vattnet leds ut i en bäck som senare mynnar i Rönne å.

Slammet som bildas samlas upp och sedimenteras ytterligare. Vattenfasen återförs reningsverket i början av det luftade aktivslamsteget. Efter dekantering transporteras slammet till Nyvångs avloppsreningsverk för rötning och avvattning. I rötkammaren bryter bakterier ner slammet och samtidigt bildas biogas. Det rötade slammet avvattnas innan det går till slutanvändning.