Ekeby reningsverk

Ekeby reningsverk

Vid Ekeby avloppsreningsverk behandlas avloppsvatten från Ekeby tätort samt flera mindre närliggande områden. Omkring 3 500 personer är anslutna. På reningsverket renas vattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det renade vattnet rinner ut i Bökebergsbäcken för att sedan ansluta till Vegeå som mynnar i Skälderviken.

Inkommande avloppsvatten pumpas först upp till ett rensgaller. I rensgallret avskiljs partiklar större än 3 mm i diameter såsom papper och trasor. Vattnet rinner sedan vidare till ett sandfång där grus och sand avskiljs. Sedan doseras fällningskemikalie för att fälla ut fosfor och organiskt material, så kallad förfällning. Den utfällda fosforn separeras tillsammans med stora partiklar som jord och slam bort från vattnet i försedimenteringen. Efter försedimenteringen finns anordning för bräddavlopp i syfte att undvika översvämning på reningsverket.

Vattnet renas sedan biologiskt med hjälp av mikroorganismer i en biobädd. I biobädden växer mikroorganismerna som en biofilm på ytan av ett plastmaterial. Organismerna bryter främst ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. De omvandlar här även till viss del ammonium till nitrat, så kallad nitrifikation.

Vattnet rinner vidare till mellansedimenteringen där bioslam som bildats i biobäddarna avskiljs. Därefter pumpas vattnet upp till efterfällning där fällningskemikalie tillsätts, fosfor fälls ut och flockar bildas. Flockarna avskiljs sedan i slutsedimenteringen innan det leds ut i Bökebergsbäcken.

I samband med vattenreningsprocesserna bildas slam. Slammet pumpas till ett slamlager där det förtjockas. Från slamlagret hämtas slam med slambilar som transporterar det vidare till Nyvångsverket i Åstorp, för vidare behandling genom rötning och avvattning.