Samråd

Vad är ett samråd?

Samråd innebär att ett förslag som rör vatten eller avlopp, där till exempel fastighetsägare eller andra som berörs av förslaget, har möjlighet att lämna synpunkter. Samråd är till för att samla information i ett tidigt skede som kan påverka slutresultatet. Samråd är en del i olika tillståndsansökan som beviljas av myndigheter, till exempel länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen.

Aktuella samråd

Röstånga avloppsreningsverk
Svalövs kommun planerar genom sitt ombud, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, att ansöka om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Röstånga avloppsreningsverk i Svalövs kommun.

Eventuella synpunkter på samrådsunderlaget ska lämnas skriftligt och vara WSP tillhanda senast den 21 januari 2021.

Synpunkter lämnas till: lisa.lindberg@wsp.com eller WSP Sverige AB, Att: Lisa Lindberg, Box 574, 201 25 Malmö.

Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan.

Samrådsunderlag Röstånga avloppsreningsverk