Översvämningar

Kraftiga regn kan överbalasta avloppsledningar och orsaka översvämningar i gator och källare. Regnet letar sig då snabbt in i spillvattennätet genom felkopplade anslutningar eller läckande ledningar.

Fel vatten i spillvattenledningen

Källaröversvämningar som uppstår i samband med kraftiga regn orsakas ofta av så kallat tillskottsvatten i det allmänna spillvattennätet. Tillskottsvatten är vatten som inte hör hemma i spillvattennätet. Det kan vara dränerings- och grundvatten som läcker in i otäta ledningar. Det kan också vara regnvatten som leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör eller spygatter. Även vatten från fulla dagvattenledningar kan leta sig fram genom marken och läcka in i spillvattenledningarna. I en del äldre områden leds dagvattnet dessutom fortfarande bort tillsammans med spillvatten i kombinerade ledningar.

NSVA arbetar kontinuerligt med att minska mängden tillskottsvatten. I områden med stora problem sker arbetet systematiskt genom kartläggning av felkopplingar och läckage.

Felkopplade ledningar ett stort problem

En villa där dagvattnet är felaktigt anslutet till spillvattenledningen, avger lika mycket vatten som en större villagata. Det räcker med några få felaktiga anslutningar i samma område för att fylla spillvattenledningen vid ett kraftigt regn. Därför lägger NSVA ner mycket arbete på att identifiera felkopplade ledningar och kräver att fastighetsägarna åtgärdar dem.

Så fungerar VA-system när det regnar

Filmen nedan visar hur områden med separata ledningar för dagvatten och spillvatten fungerar vid regn, samt hur det fungerar med kombinerade ledningssystem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window