Tandläkare

Tandläkare

Kvicksilver, som ingår i amalgam, är ett utfasningsämne. Alla behandlingsstolar som används vid arbete med amalgam ska vara anslutna till godkända amalgamavskiljare. De flesta kommuner ställer också krav på att det ska finnas avskiljare vid vaskar där instrument förorenade av amalgam rengörs.

Amalgamavskiljaren ska vara godkänd enligt EU-standard. Den måste också skötas på rätt sätt med regelbunden funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar om service och underhåll. Journalför alla åtgärder som kan ha betydelse för avskiljningen.

Amalgam hanteras som farligt avfall

Amalgamavskiljaren ska vara försedd med flödesbegränsare och desinficeras regelbundet för att hämma bakterietillväxt så att avskiljningsgraden inte försämras. Den ska tömmas vid behov, men minst en gång per år. Töm även vaskarnas vattenlås och golvbrunnar som kan vara förorenade regelbundet. Innehållet ska alltid tas omhand som farligt avfall.

Slangar och ledningar inne på kliniken kan innehålla rester av amalgam och kvicksilver och bör märkas med varningsetikett. Även vattenlås, golvbrunnar och avloppsledningar som finns i källaren bör vara märkta med varningsetiketter.

Spolning och ombyggnad av ledningar

Vid spolning eller ombyggnad av avloppsledningar som kan vara förorenade med kvicksilver måste en anmälan göras till kommunens miljöförvaltning minst sex veckor innan åtgärden. Allt slam och spolvatten måste samlas in och hanteras som farligt avfall.

Förutom amalgamen måste också amalgamrester, använt röntgenmaterial och kromhaltiga rengöringsmedel tas omhand som farligt avfall.

Kontakta alltid NSVA innan VA-anslutning eller vid förändrad verksamhet eftersom kraven kan variera mellan kommunerna.