Sjukhus och vårdinrättningar

Sjukhus och vårdinrättningar

Många sjukhuskemikalier kan skada miljön. Avloppsvattnet från laboratorier kan innehålla både giftiga kemikalier och höga COD-halter.

I avloppsledningar från äldre sjukhus kan både kvicksilver och silver finnas lagrat. Det kan tas bort genom till exempel byte av rör eller spolning. Förorenat spolvatten eller hela röret ska tas om hand.

Utsläpp av läkemedelsrester är ett annat problem. Många läkemedel bryts inte ner i reningsverken och kan vara skadliga för vattenmiljön. Många sjukhus har redan rutiner för insamling och destruktion av både fasta och flytande läkemedel. Det är viktigt att liknande rutiner upprättas vid samtliga vårdinrättningar.