Restaurang och livsmedel

Restaurang och livsmedel

Avloppsvatten från restauranger och livsmedelsverksamhet innehåller höga halter av lättnedbrytbart organiskt material (BOD), pH-variationer på grund av rengöring samt i många fall höga fetthalter.

Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem

Fett som spolas ner i avloppsnätet stelnar och fastnar i rören, vilket leder till minskad kapacitet eller i värsta fall stopp i ledningarna. Dessa fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar, för både fastighetsägare och för den som orsakat stoppet.

Vanligen ställs det därför krav på fettavskiljare för all livsmedelsverksamhet, om man inte kan bevisa att fetthalterna understiger 150 mg fett per liter utgående spillvatten. För provtagning av utgående vatten ta kontakt med en VVS-firma eller en leverantör av fettavskiljare.

För livsmedelsindustri som har en hög och ojämn belastning kan utjämning innan utsläpp vara en lösning.

Frityrolja

Fettavskiljaren är inte gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Därför får man inte tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska samlas upp för återvinning. Den entreprenör som tömmer din fettavskiljare tillhandahåller även fettunnor för omhändertagandet av frityroljan.

Länk till fettavskiljare