Färg och måleri

Oavsett om du är yrkesmålare, verksam inom färgindustrin eller målar privat är det viktigt att tänka på att färg och färgrester kan vara giftiga och skadliga för reningsverkens processer och för recipienten som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka.

Färgindustri

Vattenutsläpp från färgindustrin består av sköljvatten från tvätt av utrustning, rengöring av lokaler och spill. På grund av en del miljöfarliga ämnen som ingår i färg, till exempel tensider, mjukgörare och stabilisatorer, kan sköljvattnet vara toxiskt och nitrifikationshämmande.

Processerna för lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger bör slutas så långt som möjligt och det toxiska sköljvattnet bör inte hamna i avloppet. Istället ska det renas innan utsläpp till det kommunala spillvattenledningsnätet, eller hanteras som farligt avfall. Likaså bör förorenat vatten från städning av produktionslokaler renas innan det spolas ut i avloppet – eller hanteras som farligt avfall. Tänk på att använda miljöanpassade rengöringskemikalier.

Yrkesmålare

Välj i första hand vattenbaserade färger och minimera användningen av lösningsmedelsbaserade färger eller andra produkter innehållande organiska lösningsmedel. Mellan målningarna förvarar du pensel eller roller i en tättslutande plastpåse.

Flytande färgrester får aldrig hällas i avloppet utan ska hanteras som farligt avfall. Torka alltid bort så mycket så möjligt av färgen med papper från målarverktygen. Lämna in fuktigt papper och trasor samt överblivet lösningsmedel som farligt avfall. Tvättvätska från lösningsmedelsbaserade färger ska alltid hanteras som farligt avfall.

Målarverktyg med vattenbaserade färger tvättas av med vatten i en burk. Burken får stå i några dagar tills färgresterna sjunker till botten. Den klara vattenfasen kan hällas ut i avloppet medan färgsedimentet lämnas som farligt avfall.