Råd och anvisningar

Råd och anvisningar

Vid anslutning ansvarar fastighetsägaren för att gräva fram till förbindelsepunkten. Inkoppling till VA-nätet får endast ske efter att alla handlingar är insända och godkända av NSVA samt när anläggningsavgiften är betald. Inkoppling av dricksvatten får endast göras av NSVA, medan fastighetsägaren själv får koppla in spillvatten och dagvatten.

Nedan följer råd och anvisningar vid VA-anslutning eller ledningsomläggning. För frågor kring vad som gäller just din fastighet kontakta oss på tel 010-490 97 00 så hjälper vår kundservice dig till rätt person.

Ledningsdimension

NSVA hjälper inte till med dimensionering av ledningar inne på fastigheten. Kontakta din entreprenör för dimensioneringshjälp.

Grävanmälan

Ska du gräva på allmän mark måste du som fastighetsägare först göra en grävanmälan till din kommun. Du hittar information på kommunens webbplats om vad som gäller i din kommun och vart du ska vända dig. I vissa kommuner kan du göra grävanmälan via e-tjänst. Du kan också ringa din kommuns växel eller kundservice.

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material) och liknande behöver du också söka tillstånd hos Polisen.

Ritningar över det kommunala ledningsnätet
När du ska gräva behöver du veta var ledningar är dragna. Annars riskerar du att skada dessa och du kan bli skadeståndsskyldig.

Du kan beställa ritningar över det kommunala ledningsnätet av NSVA. Du kan bland annat få dem som dwg-fil. Skicka din förfrågan till ledningskarta@nsva.se så hjälper vi dig inom 3-5 arbetsdagar.

VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Är du redan ansluten till det kommunala VA-nätet kan du beställa ritningar från oss. Beställning av ritningar över VA-installationerna på din fastighet kan du göra via ett anmälningsformulär på denna webbplats.

Byggvatten

Vid behov av byggvatten ska det göras en separat VA-anmälan. Här kan du läsa mer om byggvatten. Handläggningstiden är normalt sex veckor. Observera att kontrollerbar backventil och avstängningsventil ska vara monterat vid öppning av vatten. Om detta inte är monterat när NSVA kommer för att öppna vattnet kan fastighetsägaren bli debiterad för så kallat ”förgävesbesök” enligt gällande VA-taxa.

Byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för byggvatten för en vanlig villa består dels av en avgift för att vi åker ut och öppnar för vattnet, dels av en avgift för 50 kubikmeter vatten.

Vatten

Vid omläggning av vattenledningar inne på fastigheten rekommenderar NSVA att det ska vara en hel vattenledning av så kallad PEM-slang utan några skarvar från servisventilen i gatan fram till vattenmätaren. Om det uppstår skada på vattenledningen eller om ledningen av någon anledning måste lagas kan det till exempel göras med hjälp av svetsad skarv om det är PEM-slang eller i annat fall med mekanisk koppling.

Vid anslutning ska fastighetsägaren gräva fram till servisventilen och frilägga runt om servisventilen. Slänterna kring hålet vid servisventilen ska vara tillräckligt flacka (se bild nedan) och utformas så att personen som klättrar ned i gropen inte utsätts för rasrisk. Inkoppling av vattenledningen i servisventilen får endast göras av NSVA eller av entreprenör som NSVA har utsett.

OBS! Tänk på att det bara är NSVA som får öppna och stänga servisventiler till vatten. Olovlig öppning debiteras enligt gällande VA-taxa.

Bild vatten

Vattenmätare

NSVA tillhandahåller och äger vattenmätaren. Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Vattenmätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte placeras framför den.

I Båstads kommun sätts vattenmätare bara upp hos verksamheter, inte i bostadshus.

Vattenmätarkonsol, avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren samt kontrollerbart återsugningsskydd (backventil) är fastighetsägarens egendom.

Byggherren, byggherrens konsult eller liknande ger förslag på vilken storlek och antal vattenmätare som ska placeras. Dessa uppgifter ska skickas in i samband med VA-anmälan. NSVA tillhandahåller följande storlekar på vattenmätare: Qn 2,5 (vanlig villamätare), Qn 6,0 eller Qn 10,0.

När din VA-anmälan är färdig, gäller de här kraven för mätarplatsen.

Du kan boka tid för uppsättning av mätare när alla rör från gatan och huset är kopplade fram till båda avstängningsventilerna där mätaren ska sitta.
Läs vad som gäller under Krav på mätarplats
Boka tid för uppsättning av mätare via vår växel, tel: 010-490 97 00.

Är det dags att boka tid för uppsättning av mätare rekommenderar vi att denna tid bokas minst 3-4 veckor innan det behövs vatten i anläggningen, då vi ytterst sällan kan tillhandahålla snabbare tider.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.
Vid omläggning av spillvatten på fastigheten ska en spolbrunn placeras inne på fastigheten. Dimensionen på spolbrunnen ska vara minst ø160. Placeringen ska vara nära tomtgräns om kommunal spolbrunn saknas vid förbindelsepunkten. I annat fall placeras den i närheten av byggnaden.

För enskilda avlopp hänvisas till miljökontoret i respektive kommun.

Golvbrunnar i garage
I ett vanligt villagarage bör det inte finnas golvbrunn. Vill fastighetsägaren ändå installera golvbrunn, ska syftet med denna klargöras i VA-anmälan. NSVA följer Boverkets byggreglers rekommendation kring oljeavskiljare för dessa installationer.

Om oljeavskiljare installeras ska fastighetsägaren visa att ett abonnemang för tömning av oljeavskiljaren har startats hos berört avfallsbolag. Läs mer om oljeavskiljare

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrundsdräneringar. Dagvatten leds i separata dagvattenledningar till sjöar och vattendrag, normalt utan någon rening. I nyare område finns vanligen dagvattendammar.

Vid omläggning av dagvatten ska en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång placeras inne på fastigheten. Dimensionen på dagvattenbrunnen bör vara mellan ø315 och ø400 med 70 liter sandfång.

Fastigheter med källare ska pumpa dräneringen till dagvattenbrunnen som sedan leds till dagvattenledningen. Fastigheter som har källarnedfarter med brunn för avvattning ska pumpa vattnet från brunnen i källarnedfarten till en dagvattenbrunn som leds till dagvattenledningen. Samma sak gäller för spygatter i källartrappor utan skärmtak och ”klack” (kantsten eller liknande så att inte vatten kan rinna ner i trappan).

Observera att för vissa fastigheter kan finnas krav om att fördröja dagvatten.