Enskilt avlopp

Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett enskilt hushåll eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Den som äger en fastighet som ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt avlopp är ansvarig för att avloppsvattnet från fastigheten genomgår tillräcklig rening innan det släpps ut. Det kan göras med en enskild anläggning eller en gemensamhetsanläggning. En sådan anläggning kan vara en lokal reningsanläggning eller en anslutning till kommunalt VA genom avtal. Du kan läsa mer om detta i "VA på landsbygden" till höger.

Utbyggnad av kommunal VA

För fastigheter som ligger inom de områden där kommunen beslutar att bygga ut ledningsnätet kommer verksamhetsområdet att utökas. Information om vilka områden som kommer byggas ut i respektive hittar du via länken i menyn till höger. Listan fylls på efterhand som politiska beslut fattas om detta. När den faktiska utbyggnaden närmar sig kommer varje berörd fastighetsägare att informeras, antingen via brev eller genom informationsmöte.

Enskilt avlopp

Vill du installera slamavskiljare, sluten tank, infiltrationsbädd, mulltoalett eller annan enskild avloppsanläggning ska du ansöka om det hos Miljöförvaltningen i den kommun du bor i.

Utsläpp av avloppsvatten från en fastighet regleras bl a i Miljöbalken. I och med att Naturvårdsverkets nya allmänna råd om enskilda avlopp antogs år 2006 ställs numera högre krav på avloppsanordningens funktion. Det gäller bl a rening av bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten som endast genomgått slamavskiljning i t ex en trekammarbrunn. Enligt Miljöbalken måste avloppsvatten tas om hand på ett sätt så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är Miljöförvaltningarna i respektive kommun som avgör vad som gäller i just ditt fall eftersom kraven kan bli olika eftersom förutsättningarna är olika. Att anlägga en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt och därför ska en anmälan lämnas in till din Miljöförvaltning.

Mer information

Ansökningsblanketter och information om vad som gäller angående enskilt avlopp i där du bor hittar du på respektive kommuns webbplats. I Bjuv och Svalöv är det Söderåsens Miljöförbund som ansvarar för dessa frågor.