Översvämning

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder kan avloppsledningssystem bli hårt ansträngda. Har man otur kan detta leda till översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare. 

En stor del av de problem med källaröversvämningar som uppstår i samband med kraftiga regn orsakas av så kallat tillskottsvatten i det allmänna spillvattennätet.

Tillskottsvatten är vatten som inte hör hemma i spillvattennätet. Det kan vara dränerings- och grundvatten som läcker in i otäta ledningar. Det kan också vara regnvatten som leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör eller spygatter. Slutligen kan vatten leta sig in från fulla dagvattenledningar, genom marken eller läcka in i spillvattennätet.

Fel vatten hamnar i spillvattenledningen

NSVA arbetar kontinuerligt med att minska tillskottsvatten i samband med förnyelse och renovering av ledningsnätet samt när problem framkommer i det dagliga arbetet med driften av ledningsnätet. I områden där problemen är allvarliga, till exempel med återkommande källaröversvämningar, sker arbetet mer systematiskt genom kartläggning av felkopplingar och läckage mellan ledningsnäten. Inom NSVA finns det totalt närmare 500 mil ledningsnät av varierande ålder och kvalitet.

Effekterna av tillskottsvatten i spillvattennätet är, förutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat spillvatten, även en högre energikostnad för pumpning och rening samt större förbrukning av kemikalier för rening.

Kraftigt regn vanligaste orsaken

Det tillskottsvatten som bidrar till källaröversvämningar i störst utsträckning är regn som snabbt tar sig in i spillvattennätet genom felkopplade anslutningar eller läckande ledningar. En normal villafastighet där allt dagvatten är felaktigt anslutet till spillvattenledningen, genererar samma flöde som en större villagatas maximala flöde. En handfull sådana felaktiga anslutningar är tillräckligt för att fylla ledningen vid ett häftigt regn.

I genomsnitt i Sverige läcker det in lika mycket tillskottsvatten som det finns spillvatten i näten på väg mot reningsverken. Det betyder att pumpstationerna förbrukar dubbelt så mycket energi och reningsverken betydligt mer kemikalier än med ett idealt spillvattennät.

NSVA och våra ägarkommuner har utfört och utför inventeringar av felaktiga anslutningar till spillvattennätet i flera samhällen och områden. Resultaten har följts upp och lett till åtgärder.

Datormodell simulerar flödena

För att få en överblick över ledningsnätet och hur det fungerar vid olika intensiva flöden använder vi oss av datormodeller. Modellerna underlättar förståelsen för avrinningen i ett ledningsnät, hjälper oss att analysera händelser som till exempel källaröversvämningar samt ger oss en möjlighet att testa vilken effekt olika åtgärdsförslag har. Tillsamman med en utökad mätning får vi både ett bra beslutsunderlag för bedömning och prioritering av var och hur åtgärder ska sättas in och en bättre uppföljning och utvärdering av vilken effekt utförda åtgärder har.

Problem med felkopplade ledningar

En större nybyggd villagata belastar spillvattensystemet mindre än det flöde som, vid ett kraftigt regn, kommer från en enda villafastighet som kopplat sitt dagvatten på fel ledning. Det är därför vi på NSVA arbetar mycket med att identifiera felkopplade ledningar och kräva att detta åtgärdas.