Vattnets kvalitet

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att säkerställa att vattnet alltid är bra tar NSVA kontinuerligt vattenprover på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Provtagningspunkterna är enbart i offentliga och kommersiella anläggningar. På ledningsnätet har vi fasta och rörliga provtagningspunkter. Provtagning och hantering av dricksvatten följer Livsmedelsverkets krav.

Både fasta och rörliga provtagningspunkter

De fasta punkterna provtas regelbundet för att ge information om lokala variationer och trender i dricksvattenkvaliteten. De rörliga punkterna väljs slumpmässigt ut inom ett förutbestämt område och används bara vid ett provtagningstillfälle.

Vid provtagningen brukar vi använda en kran i ett kök eftersom den kranen rimligen är den som oftast används för att ta dricksvatten från. Kranen desinfekteras innan mikrobiologisk provtagning och eventuella filter och silar tas bort.

Mikrobiologisk och kemisk analys

I normalfallet görs två olika analyser. En mikrobiologisk, och en kemisk. Proven analyseras av ett externt laboratorium. Om provet får någon anmärkning tas ett omprov snarast ut och orsaken till felet undersöks och åtgärdas. Om felet är i fastigheten ger vi tips på lämpliga åtgärder.

På NSVA finns utbildade dricksvattenprovtagare. De legitimerar sig alltid vid ett besök.