Vart tar vattnet i gallerbrunnarna vägen?

Har du någon gång slängt ett tuggummi, en cigarettfimp eller överbliven färg i en gallerbrunn på gatan? Gör det inte igen, är du snäll. Skräp och kemikalier som slängs i gallerbrunnar färdas direkt till närmsta vattendrag. Så småningom rinner det ut i Öresund där vi badar. Vattnet som rinner ned i gallerbrunnarna renas inte på reningsverket.

Bara regn i gallerbrunnen

Gallerbrunnar, även kallade rännstensbrunnar och dagvattenbrunnar, är avsedda för regn- och smältvatten. Vattnet från dessa brunnar rinner ut i bäckar, åar och dammar. Det är därför det är så viktigt att inte spola ner gifter och kemikalier i gallerbrunnar. Det kan skada djur och natur.

Filtrera smutsvatten i gräset

Tänk på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran eller något annat och låta smutsvattnet rinna ned i gallerbrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra olämpliga ämnen. Låt hellre det smutsiga vattnet filtreras genom gräsmattan.

Även grus är olämpligt att spola ner i brunnarna. Lite grus hamnar förstås i dem från gatan, men vid större mängder blir det stopp och spolbilen måste rycka ut.

Renas inte dagvatten?

Dagvatten renas vid behov, men inte på reningsverk. Våra reningsverk är byggda för att rena spillvatten (avloppsvatten) från organiskt material, fosfor och kväve. De är inte byggda för att rena vattnet från tungmetaller, nikotin och andra skadliga ämnen och kemikalier som (tyvärr) kan finnas i dagvattnet. I äldre områden i vissa kommuner leds dagvattnet i så kallade kombinerade ledningar, tillsammans med avloppsvattnet, till reningsverket. När det regnar mycket och avloppsreningen blandas med för mycket regnvatten fungerar reningen sämre. Belastningen på både reningsverk och ledningsnät blir för stor. När man bygger nya områden idag eller när gamla ledningar byts ut försöker man alltid så långt det går att separera dagvattnet och spillvattnet i olika ledningssystem.

Dagvatten från tak, parkeringar och gatubrunnar som avleds till havet genom ledningar eller underjordiska magasin genomgår ingen rening. Dagvatten från högtrafikerade vägar, industriområden eller större bostadsområden renas vid behov i stora dammar, våtmarker eller diken innan det avleds till hav, sjö eller å. Behovet finns när vi vet eller misstänker att riktvärdena för metaller och andra skadliga substanser i dagvattenkompositionen överstiger de tillåtna.

Dagvatten renas alltså oftast naturligt av växter och djur på vägen till ån, sjön eller havet. Vattnet rinner från gatubrunnar och stuprännor, ned i ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Ibland krävs ytterligare rening med filter och liknande. Det finns många olika tekniska lösningar som fördröjer dagvattenavrinningen, minskar dagvattenvolymen och har en renande effekt.

Du kan läsa mer om dagvattenhantering och rening av dagvatten i NSVAs dagvattenpolicys. Dokumenten är framtagna i samarbete med ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Varje kommun har en egen dagvattenpolicy. Det absolut viktigaste är att föroreningen av dagvattnet ska begränsas vid källan. Vi måste sluta att använda gallerbrunnarna som soptunnor och slänga skräpet och kemikalierna på rätt plats. 

Problem med gallerbrunn?

Har du upptäckt ett stopp eller annat problem i en gallerbrunn? Kontakta väghållaren (din kommun) vid frågor om dessa. Det är väghållarens ansvar att sköta dem.

Följ vattnets väg

I bilden nedan kan du följa ett exempel på vattnets väg från en gallerbrunn till Öresund. Gallerbrunnen i exemplet är slumpvist utvald. Klicka på illustrationen för större bild (PDF-dokument).

Tack för att du lägger skräpet i soporna där det hör hemma. Tack för att du tar hand om vårt vatten!

Bilden visar skräpets väg från gallerbrunn till Öresund.