Egen dagvattenhantering

Dagvatten är regn- och smältvatten från till exempel hustak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor, även dräneringsvatten räknas som dagvatten. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort genom stuprännor och gatubrunnar.

Dagvattnet rinner i ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Till slut rinner dagvattnet ut i åar och hav.

Egen dagvattenhantering i kommunala verksamhetsområden

Om du har egen dagvattenhantering, t ex i form av en stenkista, måste du som fastighetsägare fylla i blanketten Redogörelse för omhändertagande av dagvatten och skicka in till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg. Med blanketten ska du bifoga en ritning eller skiss som visar hur fastighetens VA-anläggning ser ut och hur dagvattnet tas omhand.

Om NSVA godkänner dagvattenkonstruktionen så behöver du som fastighetsägaren inte betala avgiften "Dagvatten fastighet". Alla i områden med kommunal dagvattenhantering måste dock betala avgiften "Dagvatten gata".

Dagvattensystem genom fördröjning

Boende i många nyare områden, som exempelvis Mariastaden i Helsingborg, har en typ av dagvattensystem som innebär att vattnet fördröjs i mark för att sedan rinna in i dräneringsledningar. Dessa dräneringsledningar ansluts till konventionella kommunala dagvattenledningar längre bort. Det innebär att fastigheter i denna typ av områden har en dagvattenanslutning och ska betala avgiften "Dagvatten fastighet".

Om dagvattentaxan

Enligt "Lagen om allmänna vattentjänster" ska en särskild dagvattenavgift finnas där kommunal dagvattenhantering finns. Dagvattentaxan är uppdelad i två delar: Dagvatten fastighet betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand från fastigheten Dagvatten gata betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.