Dagvattenplan

Dagvattenavrinningen ökar kraftigt när nya hårdgjorda ytor skapas i form av tak och gator. Vatten som tidigare har kunnat infiltrera eller rinna fritt mot en recipient behöver nu istället omhändertas i magasin eller tvingas ta andra vägar för att undvika oönskade översvämningar. Klimatförändringen förväntas dessutom ge upphov till ökad nederbörd.

Föroreningar som finns på exempelvis asfaltsytor, byggnader och fordon sköljs bort av dagvatten och förs vidare mot våra bäckar, åar och hav. Förtätning och nyexploatering, framtida klimatförändringar samt EU:s vattendirektiv och översvämningsdirektiv medför att kommuner och fastighetsägare måste skapa långsiktigt hållbara lösningar för dagvattenhantering.

Dagvattenplan för Svalövs kommun

Dagvattenplanen antogs av kommunfullmäktige i Svalöv 2018-06-18.

Dagvattenplan

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning

Bilaga 2: Åtgärdsförslag

Bilaga 3: Riktvärden för dagvattenutsläpp

Dagvattenplan för Bjuvs kommun

Dagvattenplanen antogs av kommunfullmäktige i Bjuv 2018-01-25.

Dagvattenplan

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning

Bilaga 2: Åtgärdsförslag

Bilaga 3: Riktvärden för dagvattenutsläpp

Dagvattenplan för Landskrona stad

Dagvattenplanen antogs av Teknik- och servicenämnden i Landskrona stad 2018-01-17.

Dagvattenplan

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning

Bilaga 2: Åtgärdsförslag

Bilaga 3: Riktvärden för dagvattenutsläpp

Dagvattenplan för Åstorps kommun

Dagvattenplanen antogs i Åstorps kommunfullmäktige i december 2016. Den innehåller bland annat vilka områden det är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller dagvatten och nederbörd. Läs i bilagor om åtgärdsförslag, med mera.

Läs mer:

Dagvattenplan

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning

Bilaga 2: Åtgärdsförslag

Bilaga 3: Riktvärden för dagvattenutsläpp

Dagvattenplan för Helsingborgs stad

Under 2015 har en dagvattenplan tagits fram för Helsingborgs stad. Syftet med dagvattenplanen är att skapa ett tydligt planerings- och beslutsunderlag, att effektivisera arbetet med dagvattenfrågor samt att säkerställa att hänsyn tas till övergripande förutsättningar och riktlinjer vid varje enskilt beslut.

Det är viktigt att aktivt arbeta med utjämning av dagvattenflöden, sekundära avrinningsvägar och vid behov rening av dagvatten. Det är också av betydelse att integrera vattnet i staden och skapa attraktiva uppehållsmiljöer med hjälp av genomtänkt gestaltningsarbete. Det är ett komplext arbete som kräver samverkan mellan aktörer både inom och utanför den kommunala verksamheten.

Dagvattenplanen är ett komplement till Dagvattenpolicyn, som sedan tidigare finns i Helsingborgs stad.

Läs mer:

Dagvattenplan